Aktuellt i prövningen (arkiv)

Här kan du följa hur tillståndsprövningen går framåt. Vi lägger ut länkar till nyheter hos de olika myndigheterna, inskickade kompletteringar och egna nyheter.

Huvudförhandling om tillståndsprövningen inleds i september

JULI 2017. Mark- och miljödomstolen har nu fastslagit förhandlingsförordningen för höstens prövning.
Förhandlingsordning

MARS 2017. Mark- och miljödomstolen har nu tagit ett beslut. Länk till nyhet.

Handläggningen av SKB:s ärenden i MMD på remiss

NOV 2016. Mark- och miljödomstolen har beslutat att ge remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på eventuella behov av samordning mellan två eller flera av ansökningarna som rör SKB:s verksamhet.. Länk till nyhet.

SKB lämnar komplettering och bemötande till MMD

OKT 2016. I dag den 17 oktober lämnar SKB in en tidigare utlovad komplettering till Mark- och miljödomstolen (MMD) tillsammans med bemötande på de synpunkter som kommit in från remissinstanserna efter det att MMD kungjorde SKB:s ansökan tidigare i år. Länk till nyhet.

SSM tillstyrker SKB:s ansökan

JUNI 2016. I dag kom Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen över SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. SSM gör bedömningen att SKB har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav och tillstyrker därmed SKB:s ansökan. Länk till nyhet.

SKB kan bygga strålsäker inkapslingsanläggning

MARS 2016. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat ytterligare preliminära resultat från sin granskning av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar och en integrerad inkapslingsdel i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clink). Dagens rapport behandlar den sammanbyggda anläggningen Clink i Oskarshamns kommun.  Länk till kungörelsen.

Ett steg närmare svenskt slutförvar för använt kärnbränsle

JANUARI 2016. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har nu kungjort Svensk Kärnbränslehanterings, SKB:s, ansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Länk till nyhet.

Forsmark lämplig plats för kärnbränsleförvar

NOVEMBER 2015. Berget i Forsmark är en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i en preliminär granskningsrapport. Länk till nyhet.

Inga krav på ytterligare kompletteringar

JUNI 2015. SSM meddelar att det inte finns några krav på ytterligare kompletteringar till miljöbalksansökan.

JUNI 2015. SSM har publicerat de första preliminära resultaten av sin granskning.
Länk till nyhet 

Granskningen av Clink-ansökan inleds

APRIL 2015. SSM skriver på sin webbplats att granskningen av den kompletterade Clink-ansökan nu inleds.

Komplettering till MMD

MARS 2015. Den 30 mars lämnade SKB en komplettering till ansökan enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen om Clink-anläggningen och utökad mellanlagring i Clab.
Nyhet samt länk till den inskickade kompletteringen

Komplettering till SSM

MARS 2015. Den 16 mars lämnade SKB in en samlad redovisning av studierna om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.
Kompletteringen till SSM
Pressmeddelande

Komplettering till SSM

FEBRUARI 2015. Den 27 februari lämnade SKB ytterligare kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den här gången om kopparkapseln.
Kompletteringar till SSM

Granskning klar 2017

FEBRUARI 2015. SSM berättar att ett samlat yttrande om SKB:s ansökningar kommer 2017.
Artikel på DN Debatt 

Clink-komplettering

JAN 2015. Den 9 januari lämnade SKB in en större komplettering av ansökan om Clink-anläggningen, inkapslingsdelen som kommer att byggas ihop med Mellanlagret för använt kärnbränsle.

Clink-ansökan (SSM:s webbplats)
Nyhet om Clink-kompletteringen

MMD justerar sin tidsplan

DEC 2014. Domstolen har beslutat att justera sin tidsplan.

Mark- och miljödomstolens nya tidsplan

Komplettering till SSM

SEPT 2014. Den 30 september gjorde SKB en ny komplettering till SSM om bland annat kopparkorrosion och klimatfrågor.

Kompletteringen till SSM
Nyhet om kopparkorrosion (samt lägesrapport till SSM)
Nyhet om inlandsisen (samt komplettering klimatfrågor)

Kompletteringar till MMD

SEPT 2014. Den 4 september 2014 lämnade SKB en komplettering till MMD.

Kompletteringen till MMD
Nyhet om infiltrationsförsök (samt komplettering till MMD)

Reportage om tillståndsprövning

JUNI 2014. I SKB:s informationstidning Lagerbladet kan du läsa ett reportage om tillståndsprövningen.

Granskning utan facit

Status i SKB:s kompletteringar

JUNI 2014. Tillståndsprövningen har pågått i tre år. Helene Åhsberg, SKB:s projektledare, berättar det senaste och vad som händer härnäst.

Hallå där, Helene Åhsberg!

Ny remissrunda för ansökan

APRIL 2014. SSM har skickat SKB:s ansökan på en andra remissrunda. Synpunkter på sakfrågan efterfrågas.

Bakgrundsfakta om remissförfarandet

Ytterligare kompletteringar

FEB 2014. Den 5 respektive 28 februari lämnade SKB in ytterligare kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Kompletteringen till SSM

Kompletteringarna till SSM

DEC 2013. Den 20 december lämnade SKB in ytterligare kompletteringssvar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Kompletteringarna till SSM

Svar till MMD

NOV 2013. SKB har nu inkommit med sitt svar till Mark- och miljödomstolen. Där kommenterar vi de frågor som kommit från remissinstanserna på den komplettering av våra ansökningar som vi gjorde i våras. Svaret är en redogörelse för hur vi ser på remissinstansernas olika önskemål och vilka frågeställningar vi avser att svara på till sommaren 2014.

Yttrande till Mark- och miljödomstolen
Bilaga – SKB:s inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar

Ytterligare underlag framtaget

OKT 2013. SKB har tagit fram ytterligare underlag om konceptet djupa borrhål samt om fjärde generationens kärnkraft. Här nedan kan du läsa artiklar och ta del av de nya rapporterna.

Läs mer om nya reaktorer och avfallsfrågan
Läs mer om djupa borrhål

Ytterligare kompletteringar

JUNI 2013. Den 28 juni lämnade SKB in ytterligare kompletteringssvar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Samtidigt lämnades en uppdaterad version av Förslag till kontrollprogram för yttre miljö, en del av ansökan enligt miljöbalken, till Mark- och miljödomstolen (MMD).

Kompletteringarna till SSM
Ansökan enligt miljöbalken med uppdaterad version av förslag till kontrollprogram för yttre miljö

SKB kompletterar ansökan

APRIL 2013. Den 2 april svarade SKB på frågor från Mark- och miljödomstolen (MMD) och gjorde ytterligare några kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM).

Kompletteringarna till MMD
Kompletteringarna till SSM

SKB kommenterar kompletteringskrav

OKT 2012. SKB har nu fått Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, synpunkter på ansökan om Kärnbränsleförvaret.

Läs hela artikeln

Svar till SSM om alternativa metoder

SEPT 2012. SKB har i dag svarat Strålsäkerhetsmyndigheten om alternativa metoder.

SKB:s svar

Högt betyg från internationell granskningsgrupp

JUNI 2012. Ett moget forskningsprogram som samtidigt är innovativt och tillämpar bästa möjliga teknik. Så lyder omdömet i slutrapporten från den internationella expertgrupp, som under ett års tid granskat delar av underlaget till SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Nyhetsartikel samt granskningsgruppens slutrapport

Tillståndsprocessen i gång på allvar

JUNI 2012. Den 1 juni var sista dagen för remissinstanserna att skicka sina kompletteringskrav gällande SKB:s ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs hela artikeln

SKB redovisar kompletteringar om kopparkorrosion

APRIL 2012. Den 16 april lämnade SKB in kompletterande information om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta med anledning av myndighetens brev från februari i år.

Nyhet om händelsen (samt SKB:s formella svar till SSM)

Svar om kopparkorrosion i april

MARS 2012. SKB har meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten att vi avser att lämna in den begärda kompletteringen, med mer information om koppar kan korrodera i syrefritt vatten och vilken betydelse det i sådana fall skulle få för kopparkapslarna på lång sikt, senast 16 april i år.

Sista frågorna från expertgrupp

FEB 2012. Expertgruppen från OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency) som granskat säkerhetsanalysen i ansökningarna har kommit med ytterligare två frågor till SKB. Här kan du läsa frågorna och SKB:s svar. Det slutgiltiga utlåtandet från NEA beräknas komma i månadsskiftet maj–juni i år.
Del 1
Del 2

Ny kontaktperson på SKB

JAN 2012. Sedan årsskiftet är det Helene Åhsberg som är SKB:s kontaktperson när det gäller ansökan om tillstånd både för inkapslingsanläggningen och Kärnbränsleförvaret. Hennes uppgift är bland annat att se till att alla frågor som kommer in får ett svar.

Nyhet om kontaktperson

Gott betyg från internationell granskningsgrupp

DEC 2011. En lättläst rapport med tydlig argumentation och bra struktur. Så lyder det preliminära utlåtandet från den internationella granskningsgrupp som under det senaste halvåret synat SKB:s säkerhetsanalys i sömmarna.

Nyhet om utlåtandet

Internationella experter får svar

NOV 2011. Den expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency) som ska ge ett internationellt perspektiv på ansökan har ställt frågor till SKB vid tre tillfällen som SKB har svarat på.

Läs mer om expertgruppen
SKB:s svar på NEA:s frågor:
Del 1
Del 2
Del 3

Ansökan om inkapsling ute på remiss

NOV 2011. Den 3 november skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut ansökan om tillstånd för inkapslingsanläggningen på remiss. Detta efter att man konstaterat att ansökan var så pass komplett att sakgranskningen kan påbörjas.

Läs mer här

Remisstiden förlängd

SEPT 2011. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har begärt och fått förlängd remisstid hos Mark- och miljödomstolen. Myndigheten har nu till 1 november 2012 på sig att lämna sitt yttrande (i stället för 1 juni 2012). Även Kärnavfallsrådet har fått förlängd remisstid hos SSM.

Läs mer på SSM:s webbplats

Senast granskad: 9 maj 2015