Mellanlagret Clab

Clab – mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn

I Simpevarp några mil norr om Oskarshamns ligger Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Där mellanlagras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att slutförvaret ska bli klart att tas i drift.

Efter fem års användning i kärnkraftsreaktorn är kärnbränslet förbrukat. Den första tiden lagras bränslet på kraftverken, men efter cirka ett år flyttas det till Clab. Där mellanlagras det i djupa vattenbassänger drygt 30 meter ner i berget. Genom att bränslet är täckt med åtta meter vatten skärmas strålningen av och det heta bränslet kyls. Med tiden minskar radioaktiviteten och bränslet blir därmed enklare att hantera i det framtida slutförvar som SKB planerar att bygga i Forsmark.

Det använda kärnbränslet förvaras i djupa vattenbassänger. Åtta meter vatten skyddar mot strålningen. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Ett säkert mellanlager

I dag mellanlagras cirka 7 850 ton använt kärnbränsle i anläggningen. Det sker under ständig övervakning och kontroll. I början av 2000-talet byggdes anläggningen ut. I dag finns tillstånd att mellanlagra totalt 8 000 ton använt kärnbränsle i Clab. I början av 2015 ansökte SKB om tillstånd hos myndigheterna att lagra upp till 11 000 ton. Skälet är att Clab annars riskerar att bli fullt innan Kärnbränsleförvaret i Forsmark är klart att tas i bruk.

Slutförvaring krävs

Clab är en säker anläggning för dagens behov, men det är ingen lösning på lång sikt. Eftersom kärnbränslet måste isoleras under mycket lång tid krävs ett förvar som är säkert även utan övervakning. Så småningom ska därför bränslet placeras i kopparkapslar och transporteras till det framtida Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Vill du veta mer om den planerade inkapslingsanläggningen och Kärnbränsleförvaret? Läs på sidorna under rubriken Projekt för framtiden.

Kärnbränsleförvaret

Inkapslingsanläggning

Fakta

Driftstart: 1985
Lagringskapacitet: 8 000 ton
Mottagningskapacitet: 300 ton uran/år. En svensk kärnreaktor producerar mellan 15 och 25 ton/år.
Personal: Cirka 100 årsarbeten.
Driftkostnad: Cirka 170 miljoner/år.

Kort film om hur kärnbränslet hanteras vid mellanlagret Clab, från mottagning till urlastning. När det använda kärnbränslet anländer till Clab kyls det först ner innan det lastas ut ur sin transportbehållare och placeras i förvaringskassetter. Kassetterna förs sedan ner till bassängerna under jord för mellanlagring i väntan på ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Senast granskad: 10 februari 2021