Mats Kastberg, entreprenör från Korsbrons Åkeri AB, utför arbeten vid Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Foto: Lasse Modin.

För leverantörer – inköp

SKB:s inköpsenhet säkerställer att våra inköp sker på ett affärsmässigt och effektivt sätt. Bästa möjliga konkurrens ska eftersträvas och val av leverantör sker på objektiva grunder.

SKB:s vision är att vara ett nationellt och internationellt föredöme i arbetet med att ta hand om radioaktivt avfall. Samhället ska ha ett starkt förtroende för vårt arbetssätt, vår metod, vår forskning och teknikutveckling.

Att delta i FN:s Global Compact och tillämpa dess grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption är ett sätt för oss att visa vårt företags sociala ansvar (Corporate Social Responsibility – CSR). Detta ansvar går genom hela värdekedjan i vår verksamhet och inkluderar även våra leverantörer.

Mats Kastberg. Foto: Lasse Modin.

Mats Kastberg.

Vi ber därför alla våra leverantörer att ställa sig bakom de tio principerna i FN:s världsomspännande initiativ Global Compact såsom de förklaras i vår uppförandekod för leverantörer.

Uppförandekod

I uppförandekoden för leverantörer specificeras de minimistandarder som förväntas av alla SKB-leverantörer. SKB räknar också med att leverantörerna inom sfären för sitt inflytande tillämpar dessa minimistandarder på sina underentreprenörer och underleverantörer. Vidare förväntas leverantörerna alltid anstränga sig för att använda både de bästa internationella metoderna och de bästa metoderna inom branschen.

Leverantörerna förväntas givetvis även följa alla lagar och andra föreskrifter i de länder där de bedriver verksamhet.

Drogtest

Entreprenörer vid kärnteknisk anläggning ansvarar själv för att provtagning sker och står även för kostnaden av drogtestet. Standardmetod för drogtest är urintest. Drogtest sker hos företagshälsovården. Av intyget ska det framgå att nedanstående 6 substanser har testats. Konsulter och entreprenörer erbjuds att gå hos vår företagshälsovård men företaget står själva för bokningen och kostnaden.

Följande substanser testas i lämnat urinprov:

  • cannabis
  • kokain
  • amfetamin
  • heroin/morfin
  • bensodiazepin
  • Tramadol

Alkohol- och drogtester kan användas vid misstanke i samband med olycksfall och tillbud eller vid slumptestning. All personal vid SKB:s anläggningar kan bli föremål för slumpmässig kontroll av alkohol eller droger.

Beställ drogtest och medicinska undersökningar för arbete på SKB:s anläggningar för leverantörer via Falcks tjänstekatalog

Utbyggnad av SFR

Snart startar arbetet med utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Är du entreprenör och vill veta mer om projektet, läs mer här..

Länkar

Interaktiva utbildningar som är obligatoriska för alla som ska arbeta i Clab och/eller SFR.

Utbildningen Sos Skydd och säkerhetsutbildning innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar cirka 90 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Senast granskad: 4 februari 2021