SKB:s tillståndsprövningar

SKB:s tillståndsprövningar

Också efter regeringsbesluten fortsätter tillståndsprövningarna för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle och för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Den 27 januari 2022 gav regeringen SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Kort dessförinnan, den 22 december 2021, beslutade regeringen att ge tillstånd för att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Sedan i somras finns också ett regeringsbeslut om tillstånd för ökad lagring i mellanlagret Clab i Oskarshamn. Lagringsfrågan för Clab hanteras i en separat prövning efter att regeringen valt att bryta ut den ur ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Efter regeringsbesluten har nu ärendena gått tillbaka till Mark-och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som ska sätta detaljerade villkor för den kommande verksamheten.

Dom från Mark-och miljödomstolen

Efter regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken är det Mark- och miljödomstolen, MMD, som ställer villkor för verksamheterna. Det sker genom en villkorsförhandling och därefter fastställs villkoren i en dom.

Villkor enligt kärntekniklagen och stegvis prövning

SSM beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen efter regeringsbeslut. Myndigheten ska också fortsättningsvis pröva om SKB uppfyller gällande krav på strålsäkerheten. Detta sker stegvis och innebär att SKB måste ta fram nya säkerhetsredovisningar inför byggstart, provdrift, rutinmässig drift samt avveckling och förslutning.

I och med ändringarna som gjordes i kärntekniklagen år 2020 är det tydliggjort att staten övertar ansvaret för slutförvar efter att dessa slutligt har förslutits. Samtidigt infördes det i lagen att ett särskilt regeringstillstånd krävs för förslutningen.

Under alla skeden i anläggningarnas livscykel bedriver myndigheten dessutom tillsyn avseende såväl strålsäkerhet under drift som långsiktig säkerhet.

Oskarshamn och Östhammar

För respektive anläggning krävs också att berörd kommun beslutar om detaljplaner och bygglov.

Tillståndsprocesserna

Senast granskad: 8 april 2022