Så här ser systemet för att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet ut. De anläggningar som återstår att byggas är markerade med streckad pil.

Svenska systemet

Ett säkert system för slutförvar

Systemet för att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet består av ett antal anläggningar som tillsammans bildar en säker kedja. De första delarna i systemet kom till redan under tidigt 1980-tal, andra återstår att bygga. Avfallets radioaktivitet avgör hur det hanteras.

Kärnkraftverk

Det finns tre kärnkraftverk med totalt sex reaktorer i drift i Sverige.

Sjukvård, industri och forskning

Även sjukvård och industri producerar radioaktivt avfall som måste slutförvaras. Avfallet är låg- och medelaktivt.

Transporter till sjöss

Avfallet från kärnkraftverken transporteras med SKB:s specialbyggda fartyg m/s Sigrid.

Mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab)

I Clab utanför Oskarshamn mellanlagras det använda kärnbränslet i väntan på Kärnbränsleförvaret, som SKB planerar att bygga i Forsmark. Under ständig övervakning och kontroll lagras det i vattenbassänger 25–30 meter under markytan. Clab har varit i drift sedan 1985.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Här förvaras i dag driftavfall från kärnkraftverken, bland annat använda skyddskläder, utbytta delar och filtermassor som renat reaktorvatten. Även radioaktivt avfall från sjukvård, industri och forskning förvaras här. Anläggningen ligger i Forsmark cirka 50 meter under havsytan i urberget.

2014 lämnade SKB in en ansökan till myndigheterna om att få bygga ut SFR för att kunna ta emot rivningsavfall från avvecklade svenska kärnkraftverk.

Slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Det planerade Kärnbränsleförvaret ingår som den sista länken i en kedja för att ta hand om det använda kärnbränslet. Där ska det förvaras i ett tunnelsystem inneslutet i kopparkapslar omgivna av bentonitlera 500 meter ner i berget.

Inkapslingsanläggning i Oskarshamn

Innan det använda kärnbränslet tas till Kärnbränsleförvaret behöver det kapslas in. SKB planerar därför att bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Kapslarna är tillverkade av koppar med inre behållare av segjärn och rymmer cirka två ton avfall.

Slutförvar för långlivat radioaktivt avfall (SFL)

SKB planerar även för ett slutförvar för långlivat radioaktivt avfall, SFL. Det projektet har dock inte kommit lika långt som de övriga.

Fotnot: Om våra nuvarande driftanläggningar kan du läsa mer under den här rubriken. Söker du information om planerade anläggningar som Kärnbränsleförvaret, inkapslingsanläggningen och slutförvar för långlivat radioaktivt avfall gå till ”Projekt för framtiden”.

Anläggningar i drift

Senast granskad: 4 februari 2021