Om SKB:s forskning

SKB:s omfattande forskning

SKB har arbetat med forskning och teknikutveckling i över 40 år och SKB:s omfattande kunskapsutbyte inom forskarvärlden i stort och mellan systerorganisationer i synnerhet har skapat en ovärderlig internationell kunskapsbank om omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

SKB:s öppna, kunskapsorienterade och samarbetsinriktade förhållningssätt har till exempel bidragit till internationellt erkännande av KBS-3-metoden för geologisk slutförvaring av kärnbränsle. Förutom i Sverige används nu forsknings- och teknikutvecklingsresultaten även i andra länder, främst i Finland.

Målet med den naturvetenskapliga forskningen är att vi ska förstå hur förhållandena i de olika slutförvaren för radioaktivt avfall ändras med tiden och hur detta påverkar säkerheten på lång sikt. SKB:s forskning spänner därför över många olika områden, till exempel geologi, ekologi och klimat.

Vid Kapsellaboratoriet har tekniken för friktionssvetsning vidareutvecklats för att kunna användas vid förslutning av kopparkapslar med använt kärnbränsle. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

SKB publicerar löpande relevanta resultat från forskning, teknikutveckling och demonstration i egna rapportserier men också i vetenskapliga tidskrifter. Under åren 2019 till 2021 publicerade SKB:s medarbetare och forskare som är finansierade av SKB närmare 100 vetenskapliga artiklar och drygt 20 böcker och konferensbidrag. SKB:s resultat presenteras och diskuteras även öppet på vetenskapliga konferenser. Våra forskare deltar på vetenskapliga konferenser runt om i världen inom alla relevanta ämnesområden för att presentera SKB:s forskning men också för att hålla oss uppdaterade om andras forskningsinsatser. Dessutom samverkar vi i flera olika forskningsprojekt inom både EU och IAEA.

SKB:s rapportserier är tillgängliga via vår publikationssida.

Tre laboratorier

Inom teknikutvecklingen pågår ett löpande arbete med konstruktion, tillverkning, provning och vidareutveckling av alla de tekniska delarna i slutförvarssystemen för såväl använt kärnbränsle som låg- och medelaktivt avfall. En stor del av forsknings- och utvecklingsarbetet genomförs vid våra tre laboratorier i Oskarshamn: Äspölaboratoriet, Testhallen och Kapsellaboratoriet. Där har vi möjlighet att testa och demonstrera tekniken i full skala och i realistisk miljö. På sidorna för respektive laboratorium kan du läsa mer om verksamheten som bedrivs där.

Fud-program

Vart tredje år redovisar SKB sina planer för den fortsatta forskningen och teknikutvecklingen i ett särskilt Fud-program (Fud står för forskning, utveckling och demonstration). Det senaste lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten 30 september 2022. Efter att Fud-programmet har granskats av samhället, myndigheter, kommuner och universitet fattar regeringen beslut om inriktning för SKB:s kommande forskning och teknikutveckling.

Läs mer

På våra sidor för olika forskningsteman har vi samlat populärvetenskaplig information för att ge mer och djupare kunskap om frågor som rör SKB:s forskning och övrig verksamhet. Här finns faktaartiklar, expertintervjuer och länkar till våra rapporter.

Senast granskad: 20 april 2023