Ansökningar för SFR-utbyggnaden

I slutet av 2014 lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut det befintliga Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. De visar att anläggningen som helhet förblir säker – både på kort och på lång sikt.

Ansökningarna om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken, som lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen, består av cirka 6 000 sidor.

Här finns en första preliminär säkerhetsredovisning som beskriver hur strålsäkerheten i SFR kommer att vara anordnad framöver. Det handlar både om förvarets konstruktion och hur organisationen ska se ut. Men också om hur strålsäkerheten ska upprätthållas vid anläggningen under drift, samt efter förslutning i framtiden.

Det här är den första i en serie av säkerhetsanalyser som tas fram vid olika tillfällen innan anläggningen kan tas i reguljär drift.

Säkerhet under drift

I arbetet med att planera utbyggnaden av SFR har SKB också gjort en analys för säkerheten under drift. Exempel på sådana händelser är brand eller tappat avfallskolli. Dessa har sedan analyserats för att ta reda på hur ofta de skulle kunna inträffa och vilka konsekvenserna kan bli.

Analysen visar att den utbyggda anläggningen är robust och att identifierade händelser och händelseförlopp ligger väl inom de krav som framgår av myndigheternas föreskrifter.

Efter förslutning

När förvaret är fullt med avfall, något som nu beräknas ske runt 2075, kommer det att förslutas. En viktig del av ansökningarna är analysen av säkerheten på lång sikt efter att detta har skett. Analysen har genomförts enligt en väl utprovad metodik och omfattar en tidsperiod på upp till 100 000 år. Det krav som ställs på förvaret under denna tidsperiod är att den årliga stråldosen till människor aldrig får bli mer än omkring en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen.

Resultatet visar att SFR, även efter utbyggnad, har en lämplig lokalisering och utformning samt uppfyller myndigheternas krav.

Miljökonsekvensbeskrivning

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisar SKB vilken påverkan som kan uppstå under byggnationen och när den nya delen av anläggningen tagits i drift. Resultatet visar att konsekvenserna för närboende samt natur- och kulturmiljön inte är större än för andra stora bergbyggnads- och infrastrukturprojekt. De konsekvenser som trots allt uppstår kan hanteras och begränsas med hjälp av olika åtgärder.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller också en redovisning av olika alternativ, däribland alternativa platser för att ta hand om den här typen av avfall. Dessutom redogör SKB för ett nollalternativ, det vill säga vad som händer om utbyggnaden inte genomförs.

Regeringstillstånd och fortsatt villkorsprövning

Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen tillstyrkte ansökan under 2019, då huvudförhandling även hölls.

I april 2021 godkände Östhammars kommunfullmäktige SKB:s ansökningar och i december 2021 gav regeringen tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken.

En villkorsförhandling enligt miljöbalken hölls sedan i november 2022 och cirka en månad senare meddelade Mark- och miljödomstolen dom och SKB fick miljötillstånd för utbyggnaden. Domen reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen. Domstolen beslutade också om verkställighet för inledande arbeten, vilket innebär att SKB kan påbörja arbetet ovan jord i närtid.

SKB lämnade i mars 2023 in ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan omfattar bland annat en preliminär säkerhetsredovisning, systembeskrivningar och en avvecklingsplan och är ett viktigt steg i den stegvisa prövningen enligt Kärntekniklagen, KTL. Först efter SSM:s godkännande kan vi påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark.

SAMRÅD

Möten om utbyggnad

Inför att ansökan skulle lämnas in hölls ett antal samråd bland annat i Östhammars kommun. Det läser du mer om här.

Samrådssida

Kontakta oss

Vill du veta mer? Du kan nå oss på psu@skb.se.

Senast granskad: 28 mars 2023