Ansökningshandlingarna

Den 19 december 2014 lämnades SKB:s ansökningar om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM (ansökan enligt kärntekniklagen, KTL) och Mark- och miljödomstolen (ansökan enligt miljöbalken, MB).

I och med att SKB har lämnat ansökningarna tar SSM och Mark- och miljödomstolen i Stockholm (Nacka tingsrätt) över ansvaret för handläggningen av ärendet. Eventuella frågor om tillståndsärendets hantering, tillgång till handlingar, remisser etcetera ska ställas till dem.

Ansökan enligt kärntekniklagen

Det är i första hand Strålsäkerhetsmyndigheten (www.ssm.se) som ansvarar för nerladdning, beställning och övrig hantering av ansökningshandlingarna.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.

Ansökan enligt miljöbalken

Mark- och miljödomstolen i Stockholm, Nacka tingsrätt (www.nackatingsratt.domstol.se) hanterar ansökan enligt miljöbalken.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.

Senast granskad: 30 oktober 2015