Internationellt samarbete

Internationellt samarbete kring forskning och utveckling

Internationellt samarbete inom kärnavfallsforskning och för utveckling av slutförvarsteknik har varit av avgörande betydelse för SKB genom åren och är det också fortsättningsvis. Vissa samarbeten syftar till att ta fram internationella rekommendationer medan andra är mer operativa och syftar till att ta fram gemensamma data, metodiker och verktyg. Specialister från olika länder träffas och bygger kompetensnätverk där man utbyter idéer, data och utvecklar modeller och verktyg gemensamt vilket blir så mycket mer effektivt än om varje land skulle arbeta separat med forskning för sina slutförvarslösningar. Vi granskar även varandras forskningsarbeten vilket ger en extra kvalité till våra forskningsprogram.
Huvuddelen av all kärnavfallsforskningen sker nationellt. En del forskning genomförs bilateralt direkt mellan avfallsorganisationerna eller mellan säkerhetsmyndigheterna och/eller deras tekniska supportorganisationer. Därutöver sker en del forskning och utbyten inom de internationella organen IAEA, OECD/NEA samt EU.

  • Avseende bilaterala samarbeten har SKB ett fördjupat samarbete med Posiva sedan 2001, definierat i 5-års-perioder. För närvarande är fokus på områdena kapsel, buffert, produktion samt säkerhetsanalys. LÄNK
  • IAEA och OECD/NEA producerar ”state of the art”-rapporter samt organiserar konferenser. I OECD/NEA-arbetet deltar alla länder med ett väl utvecklat kärnavfallsprogram, medan IAEA-arbetet är mera inriktat på att ge råd till mindre utvecklade program.
  • EU:s forskningsprogram syftar till att stödja forskningen i Europa med direkt finansiering. Målsättningen är att det arbete som genomförs inom EU skall vara till nytta såväl för mogna kärnavfallsprogram som för mindre utvecklade program, samt för såväl kärnavfallsorganisationer som myndigheternas tekniska stödorganisationer. Projekten finansieras till närmare hälften av medel från kommissionen, och resterande hälft direkt av de som deltar i arbetet. Inom kärnavfallsområdet pågår två projekt, EURAD och PREDIS. EURAD, som främst handlar om slutförvaring, men också om avfallsstrategier och kunskapsbevarande. PREDIS handlar om behandlingsmetoder och andra s k pre-disposal aktiviteter. Båda skall avslutas i mitten av 2024 och planeras slås ihop till ett projekt EURAD-2, som skall sträcka sig till 2029.

Senast granskad: 4 december 2023