Tillsammans bygger vi en hållbar framtid, varje dag!

Att ta hand om det använda kärnbränslet och det radioaktivt avfallet från de svenska kärnkraftverken är i sig SKB:s främsta hållbarhetsarbete, genom vår färdplan säkerställer vi att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten.

Hållbarhet

Färdplan för hållbart byggande och drift

SKB:s uppdrag handlar om att ta hand om använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert och hållbart sätt. Tillsammans ska vi bygga ett av världens första slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Säkerhet utgör grunden i allt vi gör och på väg mot slutmålet har vi också ett ansvar att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten, och handlar om allt från att begränsa vår miljö- och klimatpåverkan i samhället och ha hållbara leverantörskedjor till att trygga medarbetares hälsa och säkerhet. SKB tar ansvar för kommande generationer genom att bidra till en hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi arbetar inom olika fokusområden för att ständigt förbättras där vår påverkan är som störst eller där förändringar kan göra allra störst nytta. SKB ansluter sig till och tillämpar principerna i FN:s globala hållbarhetsmål.

Begränsad klimatpåverkan

Målet är att stegvis minska klimatavtrycket och att år 2040 nå nettonollutsläpp från hela SKB:s verksamhet. För att lyckas behöver SKB ta hänsyn till klimataspekten vid planering och projektering av kommande anläggningar och redan nu planera och införa energieffektiva och klimatsmarta lösningar för framtidens drift.

SKB:s klimatpåverkan under byggtiden fördelas främst på hantering av tunga bergmassor och användning av klimatpåverkande byggmaterial. För att vår verksamhet ska bli mer hållbar behövs en ökning av klimatsmarta alternativ när det kommer till transporter och byggmaterial såväl som vårt eget resande.

Dessutom måste vårt hållbarhetsarbete alltid ske på så sätt att säkerheten upprätthålls både på kort och lång sikt.

Personal, hälsa & säkerhet

Hälsa och säkerhet i världsklass är en strategisk prioritering. Vi motiverar och stärker våra medarbetare genom en stark kultur präglad av omtanke om alla som arbetar på och för SKB.

SKB ska vara en hälsosam och säker arbetsplats. Vi behandlar varandra med respekt för varandras kunskaper och olikheter. Alla ska känna sig trygga och säkra på jobbet, kunna vara den man är samt ha en god balans mellan jobb och fritid.

SKB ska vara en attraktiv arbetsgivare och samverkanspartner. Medarbetares, entreprenörers, leverantörers eller närboendes hälsa är högsta prioritet.

Ekosystem och biologisk mångfald

Inom detta område har vi på SKB redan arbetat många år, framförallt i och kring vår planerade nya anläggning och utbyggnaden i Forsmark men också kring befintliga anläggningar och i Oskarshamn.

SKB arbetar aktivt med att bevara eller skapa värdefulla livsmiljöer – bevara värdefulla våtmarker, bedriva ett skogsbruk med god miljöhänsyn samt förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i anslutning till våra anläggningar.

Vi arbetar för att minimera påverkan på ekosystemet och den biologiska mångfalden både i stort och avseende enskilda arter. Det gör vi genom att undvika eller minska intrång, påverkan och konsekvenser för miljön och naturen där det går med hjälp av kloka platsval, tekniska lösningar, skydds- och kompensationsåtgärder samt genom att värna om, skapa och utveckla förutsättningarna för känsliga ekosystem och arter.

Lokalsamhälle

SKB är och ska vara en aktiv part i lokalsamhället samt bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi bygger vidare på och ska behålla det förtroende vi har i våra värdkommuner och vårt arbete sker öppet och i nära dialog med alla som berörs.

Vi vill bidra till attraktiva värdkommuner med god livsmiljö, bra infrastruktur, blomstrande näringsliv, hög utbildningsnivå och lägre klimatavtryck.

Mervärdesprogrammet ger stora möjligheter att identifiera och genomföra satsningar till ömsesidig nytta som bidrar till en positiv och hållbar utveckling i kommunerna.

Hållbar leverantörskedja

SKB ska ta ansvar för sociala och miljömässiga förhållanden i hela leverantörskedjan samt bidra till en positiv utveckling av den.

Det innebär att SKB:s krav på hälsa, säkerhet och miljö ska tillämpas vid samtliga upphandlingar så att hela kedjan bidrar till att nå våra hållbarhetsmål. Vi lägger stor vikt på minskad klimatpåverkan genom att fokusera på energieffektiva lösningar, kretsloppstänkande och klimatsmarta materialval.

Fokusområdet hållbar leverantörskedja bidrar till att uppnå målen inom våra andra fokusområden för hållbar utveckling av vår verksamhet.

Hållbarhetsplan

Klicka här för att läsa en längre artikel om SKB:s hållbarhetsplan, från vår tidning Lagerbladet.

Hållbar drift

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar.

Senast granskad: 2 mars 2023