Gölgroda i Forsmarksområdet, där SKB har anlagt nya gölar. Foto: Klas Andersson.

Hälsa och säker arbetsmiljö

SKB:s arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöpolicy

Fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

Vi på SKB strävar alltid efter att alla som är verksamma på våra arbetsplatser ska arbeta i en säker, hälsosam arbetsmiljö där socialt samspel, arbetsvillkor och förutsättningar skapar en tillfredställande arbetsmiljö. Vi anser att skador, arbetsrelaterade sjukdomar och personsäkerhetsincidenter kan undvikas. På SKB har vi alltid ett proaktivt förhållningssätt till hälsa och personsäkerhet och förbättrar kontinuerligt vår arbetsmiljö genom att:

 • Alla som är verksamma på SKB:s arbetsplatser förväntas vara uppmärksamma på personsäkerheten på och runt omkring arbetsplatsen. Vi är alltid uppmärksamma på möjliga hälso- och personsäkerhetsrelaterade faror och risker och agerar på ett lämpligt och proaktivt sätt när sådana risker dyker upp. I befintliga anläggningar, laboratorier och kontor som vid projektering/planering och uppförande av nya anläggningar beaktar vi risker och gör allt vi kan för att eliminera och minimera dem.
 • Vi tar oss tid att lära oss om hälso- och personsäkerhetsaspekter och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga risker.
 • Vi arbetar alltid på ett säkert sätt och följer alla rutiner och instruktioner. Detta innebär att vi omedelbart avbryter arbetet om det uppstår en situation som är osäker för oss själva eller andra. Vi arbetar förebyggande genom att använda personlig skyddsutrustning och anvisade verktyg.
 • Vi hjälper våra kollegor att förhindra osäkra och/eller ohälsosamma situationer.
 • Alla chefer inom SKB förstår att vi måste prioritera våra medarbetares säkerhet och vidtar nödvändiga åtgärder för detta.

Verksamhetens resultat prioriteras aldrig på bekostnad av medarbetares, entreprenörer, leverantörers eller närboendes hälsa. För att skapa detta förhållningssätt driver verksamheten ett systematiskt arbetsmiljöarbete, som omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för verksamma inom SKB:s anläggningar. Säkerhetsarbetet genomsyrar all verksamhet och alla led inom SKB och utgör en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Förbud mot bruk av droger och alkohol

Alkohol och droger får inte tas in i eller brukas inom SKB:s anläggningar och kontor. Missbruk är varje situation där användningen av alkohol eller droger kan vara orsaken till säkerhetsincidenter eller förseelser med skadlig inverkan på SKB:s tillgångar eller resultat. Detta inkluderar SKB:s anseende i händelse av alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor där SKB:s medarbetare är involverade. Missbruk tolereras aldrig.

Användning av läkemedel

Alla medarbetare som använder läkemedel bör rådfråga den läkare som ordinerat medicinen, och/eller företagets läkare, om det föreskrivna läkemedlet kan resultera i en försämring av arbetsprestation. I sådant fall där läkemedlet kan försämra arbetsförmågan ska medarbetaren informera sin närmaste chef.

Kvalitet – Ständiga förbättringar och efterleva krav

Vi värdesätter god kvalitet i vårt arbete, vilket styrs via vårt ledningssystem. Kvalitet innebär för oss att utveckla och ständigt förbättra ändamålsenliga och effektiva processer, vilka stödjer verksamheten att uppfylla gällande kravbilder och att nå uppsatta verksamhetsmål.

Det är centralt för oss att vi hanterar krav på ett systematiskt sätt, via särskilt definierade roller och processer. Kravhanteringen ska resultera i den styrning av roller, ansvar, arbetssätt och teknisk utformning som verksamheten kräver.

Miljö – Omsorg om miljön

SKB:s uppdrag är att ta hand om använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken så att människors hälsa och miljön skyddas på kort och lång sikt. Uppdraget är en del av det nationella miljömålet för en säker strålmiljö. Säkerhet är den grundläggande förutsättningen för vår verksamhet och våra anläggningar. Därutöver ska vårt agerande präglas av att så långt som möjligt minska effekter som är skadliga för miljön.

När vi väljer mellan olika lösningar tar vi hänsyn till hur de påverkar människor, miljön och samhället. Vi använder naturresurser effektivt och begränsar miljöpåverkan i den mån det är möjligt. Att SKB bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället säkerställer vi genom att:

 • Genomföra vårt uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt för både människor och miljö.
 • Arbetet med att begränsa miljöpåverkan är en integrerad del i vår verksamhet och vårt ledningssystem som bland annat baseras på miljöstandarden ISO 14001. Vi arbetar därför aktivt med att
  – följa och uppfylla kraven i lagar och andra författningar inom miljö- och hållbarhetsområdet,
  – begränsa utsläpp av klimatpåverkande gaser, till exempel genom att prioritera möten i virtuell form, endast resa när så är nödvändigt samt göra miljömedvetna val av ressätt och transporter,
  – begränsa resurs- och energiförbrukningen i våra verksamheter och anläggningar, såväl befintliga och tillkommande, samt ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor och tjänster, i första hand ska fossilfria energikällor användas,
  – verka för hållbarhet, hushållning och kretsloppstänkande genom källsortering, återanvändning och återvinning samt undvikande av skadliga ämnen i material och produkter,
  – begränsa påverkan på luft, mark- och vattenmiljöer av exempelvis grundvattensänkning och utsläpp vid våra anläggningar,
  – förvalta och använda våra mark- och vattenområden med stor hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald samt i övrigt begränsa vår miljöpåverkan,
  – ständigt utveckla och förbättra vårt arbete för att minska miljökonsekvenserna och eventuella störningar i omgivningen.
 • Vi utvärderar miljöprestanda och tänker i ett livscykelperspektiv då vi väljer arbetssätt, utrustning, material och kemikalier likväl som vid val av leverantörer, entreprenörer och affärspartners.
 • Alla anställda ges möjlighet att erhålla kunskap, förståelse och förmåga att följa säkra arbetsrutiner och medverka till en god miljö.

Senast granskad: 3 november 2020