Engelska parken vid herrgården i Forsmark. Foto: Lasse Modin.

Vårt uppdrag

Vår generation ska ta hand om Sveriges kärnavfall

SKB:s uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

I Sverige använder vi sedan mitten av 60-talet kärnkraftsproducerad el. Vi som haft nytta av denna el har också ett ansvar gentemot kommande generationer att ta hand om det avfall som uppstår. Vi måste ha en lösning som inte kräver övervakning och kontroll och som är säker även på mycket lång sikt.

SKB ägs av kärnkraftsföretagen. De är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svenska kärnavfallet och svara för finansieringen. Vi har i dag ett fungerande system för att ta hand om kärnavfallet. Sedan mitten av 1980-talet finns ett slutförvar för driftavfall, SFR, och ett mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, i drift. Säker transport av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken till våra anläggningar sker med fartyget m/s Sigrid.

Fyrtio års forskning

Det som återstår är att bygga och ta i drift slutförvar för använt kärnbränsle och långlivat avfall.

Sedan 1970-talet har SKB utvecklat en metod för att kunna hantera och slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt under långa tidsrymder. Vi har bedrivit forskning och utveckling och vi har genomfört studier och undersökningar. Flera tekniska genombrott har skett under denna tid. Den metod vi har valt innebär att bränslet läggs i kopparkapslar som omges av bentonitlera cirka 500 meter ner i det svenska urberget. Nu förbereder vi för de delar av systemet som ska hantera inkapsling och slutförvaring av det använda kärnbränslet.

Regeringen har gett tillstånd

I början av 1990-talet började vi också leta efter en lämplig plats. Till sist återstod två bra alternativ, Forsmark och Oskarshamn. I juni 2009 valde vi Forsmark. Orsaken var att undersökningar visat att berget där var det bästa för ändamålet.

I mars 2011 ansökte SKB hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om tillstånd att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Efter att både Oskarshamns och Östhammars kommun tillstyrkt anläggningarna, vilket skedde 2018 respektive 2020, fattade regeringen beslut om tillstånd i januari 2022.

Regeringsbeslutet innebär att frågan nu gått tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen som ställer villkor för anläggningarna.

Här finns vi

SKB finns på tre platser i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I Forsmark finns Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och här planerar vi att bygga Kärnbränsleförvaret. I Oskarshamns kommun finns bland annat mellanlagret Clab och våra forskningslaboratorier.

Senast granskad: 27 januari 2022