Det här är SKB

Miljöskydd i 100 000 år

SKB:s uppdrag handlar om att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt. I dag och för 100 000 år framåt. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt. Nu är vi på SKB redo att påbörja tre stora byggprojekt för att kunna slutförvara det svenska kärnavfallet. Det handlar om investeringar på 19 miljarder kronor, som på sikt kommer att ge 1500 jobb.

I uppdraget ingår att planera för, och sedan bygga, driftsätta och försluta de olika slutförvaren som behövs. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta möjliga säkerhet för människor och miljö.

SKB har nästan 600 medarbetare och finns i Oskarshamn, Östhammar och i Solna, där huvudkontoret ligger.

I Sverige använder vi sedan mitten av 1960-talet kärnkraftsproducerad el. Vi som haft nytta av denna el har också ett ansvar gentemot kommande generationer att ta hand om det avfall som uppstår. Vi måste ha en lösning som är säker även på mycket lång sikt och som inte kräver övervakning och kontroll. I dag ligger det använda kärnbränslet i Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, strax utanför Oskarshamn. Där ligger avfallet i dag säkert i väntan på att Kärnbränsleförvaret är klart att tas i drift.

Tre stora byggprojekt planeras

Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete är vi på SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor – att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet. Vi vill påbörja tre stora byggprojekt: I Forsmark vill vi bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och bygga ut det redan existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. I Oskarshamn vill vi bygga en inkapslingsanläggning för det använda kärnbränslet.

SKB:s ansökningar har granskats noga under flera års tid. Så snart de tillstånd som behövs är på plats kommer vi att inleda våra stora byggprojekt som kommer involvera både våra egna experter och entreprenörer inom bygg- och anläggningsarbete.

Samtidigt som vårt uppdrag är ett av vår tids viktigaste miljöskyddsprojekt är det även ett mycket omfattande byggprojekt. Det handlar om en investering på 19 miljarder kronor som på sikt kommer att skapa 1500 jobb.

Utbyggnad av befintligt slutförvar, SFR

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, har varit i drift i Forsmark sedan 1980-talet. SKB jobbar nu för att bygga ut SFR för att anläggningen ska kunna rymma radioaktivt rivningsavfall från de kärnkraftsreaktorer som avvecklats i Sverige. Det rör sig till exempel om reaktorkomponenter, metallskrot, betong och andra byggnadsmaterial som fått radioaktiva ämnen på sig under drifttiden.

Att bygga ut SFR kommer att ta ungefär sex år, tre år av bergarbeten och tre år av installationsarbeten då till exempel ventilation, belysning och hanteringsutrustning ska komma på plats. SKB beräknar att den första sprängsalvan skjuts under hösten 2024. Att bygga ut SFR är både ett unikt och komplext projekt då det omfattar utbyggnad av en befintlig kärnteknisk anläggning, där de olika delarna ska anpassas till varandra. Arbete pågår nu med att hitta en samverkanspartner, därefter kommer underentreprenörer att handlas upp.

Kärnbränsleförvaret, resultatet av omfattande forskning

Sedan 1970-talet har SKB utvecklat en metod för att kunna hantera och förvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt under långa tidsrymder. Vi har bedrivit forskning och utveckling och vi har genomfört studier och undersökningar. Flera tekniska genombrott har skett under denna tid. Den metod vi har valt innebär att bränslet läggs i kopparkapslar som omges av bentonitlera cirka 500 meter ner i det svenska urberget.

Forskningen fortsätter och kommer att vara en viktig del av SKB även när bygget kommer i gång. Det handlar dels om naturvetenskaplig forskning, dels om fortsatt teknikutveckling.

Målet med den naturvetenskapliga forskningen är att vi ska fördjupa vår förståelse för hur förhållandena i de olika slutförvaren för radioaktivt avfall ändras med tiden och hur detta påverkar säkerheten på lång sikt. SKB:s forskningsprogram spänner därför över många olika områden som till exempel geologi, ekologi och klimat. Inom området forskning och utveckling har SKB ett väl utvecklat samarbete med universitet, högskolor, organisationer och företag i Sverige och i andra länder.

Säkra transporter till sjöss

I Sverige transporteras i stort sett allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till sjöss. SKB:s fartyg m/s Sigrid hämtar avfallet vid kärnkraftverken och fraktar det till våra anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. Fartyget är specialdesignat för transport av radioaktivt material

Finansieras av kärnkraften

SKB bildades 1973 av de svenska kärnkraftsproducenterna. I dag ägs företaget av Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, OKG Aktiebolag och Forsmarks Kraftgrupp AB. Enligt svensk lag är det kärnkraftsföretagen som ska stå för alla kostnader för att ta hand om och slutförvara kärnavfallet. De ska också bekosta rivningen av kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar.

Kärnkraftsföretagen betalar i dag cirka fem öre per levererad kilowattimme till en statlig fond, Kärnavfallsfonden. SKB:s verksamhet finansieras huvudsakligen med medel från fonden.

Myndigheten kontrollerar och övervakar

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar, kontrollerar och övervakar SKB:s verksamhet. Myndigheten handlägger också SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar och bygga ut SFR enligt kärntekniklagen.

Senast granskad: 22 maj 2020