Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Dessutom finns ett väl fungerande transportsystem med fartyget m/s Sigrid. SKB:s driftavdelning säkerställer att de kärntekniska anläggningarna är redo att ta emot radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, sköter driften av samt kontrollerar anläggningen under årets alla dagar.

Ulrika Broman, driftchef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– SKB:s uppdrag är en viktig del för den fossilfria kärnkraftsproduktionen i Sverige och vår driftverksamhet är en prioriterad del i uppdraget. Att vi på ett säkert och systematiskt sätt tar hand om det radioaktiva avfallet är vårt främsta hållbarhetsarbete, säger Ulrika Broman, avdelningschef för Drift- och underhåll på SKB.

– Men med det sagt, vi kan inte luta oss tillbaka, hållbarhetsarbetet är ett ständigt pågående arbete, menar Ulrika.

M/s Sigrid står för ungefär 70 % av SKB:s totala utsläpp av klimatpåverkande gaser, därför har SKB infört en stegvis inblandning av miljödiesel, HVO97, i drivmedlet. Miljödieseln innebär att koldioxidutsläppen minskar med cirka 1,7 ton/m3 när HVO97 förbränns jämfört med vanlig diesel, vilket under 2022 gett en total minskning på cirka 85 ton koldioxid. Under 2023 har SKB för avsikt att utöka användningen av HVO97 på m/s Sigrid.

– Övergången till miljödiesel gör att våra transporter minskar sin klimatpåverkan samtidigt som säkerheten fortsatt är hög. Vi har initialt valt att fokusera på den enskilt största källan till utsläpp inom driftverksamheten men parallellt pågår många fler hållbarhetsinitiativ. Målet är att stegvis minska klimatavtrycket och att år 2040 nå nettonollutsläpp från hela SKB:s verksamhet, säger Ulrika inspirerat.

SKB:s drift-och underhållsavdelning ansvarar för den dagliga driften på anläggningarna. Det omfattar mottagning och hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det innebär också att sköta anläggningarna vad det gäller förebyggande underhåll, driftövervakning, planering av transporter samt att se till att SKB uppfyller myndigheternas krav.

Under de närmaste åren kommer driftavdelningens fokus vara att integrera SKB:s nya anläggningar och dess utökade verksamhet i arbetet. SFR ska under kommande år byggas ut, vilket innebär att nuvarande anläggning ska integreras med utbyggnaden och bli en gemensam anläggning. Det innebär bland annat att olika system ska samfungera och vara effektiva. För mellanlagret Clabs del handlar det om förberedelser för att kunna utöka lagringen till 11 000 ton bränsle, nuvarande anläggning har tillstånd för 8 000 ton. Dessutom ska nya transportbehållare och nytt markfordon driftsättas.

Avdelningen består i dag av cirka 130 personer och här jobbar främst tekniker och ingenjörer med kunskap inom olika områden.

– Jag är så stolt över vår personal som varje dag, dygnet runt, tar hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert och effektivt sätt. De tar stort ägarskap över sitt uppdrag och jag imponeras av deras höga kompetens och sättet de delar med sig av sin kunskap till andra kollegor, avslutar Ulrika.

Se mer om Clab och SFR

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 18 januari 2023