Hållbarhet, mer än ett ord

Att arbeta för en hållbar utveckling genom att motverka klimatförändringar, främja mänskliga rättigheter, en god livs- och arbetsmiljö, utbildning samt en jämnare fördelning av jordens resurser ägnas allt större uppmärksamhet globalt och nationellt. Med ”Färdplan för hållbart byggande och drift” tar SKB ut riktningen för sitt arbete med hållbarhet.

Färdplan för hållbart byggande och drift är namnet på SKB:s hållbarhetsprogram. Det är framtaget för att säkerställa att SKB:s huvuduppdrag – att ta hand om använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt – genomförs på ett hållbart sätt genom hela värdekedjan.

Många intressenter i arbetet

Det är fler än SKB själva som har krav och förväntningar på vad SKB faktiskt gör för en hållbar utveckling. Företagets huvudägare, Vattenfall, liksom länsstyrelserna i Kalmar län och Uppsala län som tillsynsmyndigheter, värdkommunerna Oskarshamn och Östhammar, samt nuvarande och kommande medarbetare, är alla viktiga intressenter i arbetet.

I hållbarhetsprogrammet klargörs hur SKB förhåller sig till omvärldens krav och förväntningar, och vad målet är med hållbarhetsarbetet. Programmet beskriver en mängd åtgärder som är tänkta att genomföras inom fem olika prioriterade områden.

Minskade utsläpp med klimatsmarta byggprojekt

”SKB:s verksamhet är resurseffektiv och fossilfri med nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040.” Så lyder den ambitiösa visionen för området Begränsad klimatpåverkan. Visionen är i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet. För att kunna nå slutmålet så finns också delmål på att minska utsläppen från dagens nivå med 20 procent till 2025, och med 50 procent till 2030.

Förutom att hitta sätt att minska klimatavtrycket från våra befintliga anläggningar, så innebär det också att SKB måste arbeta med ett hållbarhetsperspektiv i de kommande stora byggprojekten.

– Det är centralt att våra utbyggda och nya anläggningar redan från början kravställs och utformas så att de både kan byggas och drivas energi- och klimatsmart, säger Johan Hedlund, chef för avdelningen Anläggningsutveckling på SKB.

– Det vi planerar för i dag, i allt från materialval till val av leverantörer, kommer att utgöra grunden för klimatpåverkan från våra anläggningar under hela deras drifttid, fortsätter Johan.

Inom det här området ryms alltså viktiga perspektiv på hur de kommande anläggningarna ska konstrueras, och även hur själva bygget ska gå till för att spara på resurser och minska klimatavtrycken under byggtiden.

Ett exempel är att SKB kommer avsalta havsvatten från Östersjön under byggnationen av utbyggt SFR och Kärnbränsleförvaret för att inte behöva ta från kommunens sötvattenresurser. Man ska även så långt som möjligt använda förnybara bränslen eller el för att driva fordon under byggskedet.

Effektivare drift av befintliga anläggningar

För de befintliga anläggningarna finns mycket som kan göras för att effektivisera och minska utsläpp. En specifik anläggning som flyter runt i centrum av det arbetet är SKB:s transportfartyg m/s Sigrid. Fartyget står för en stor del av dagens klimatavtryck och en viktig del i arbetet är att förändra bränslemixen så att den inkluderar förnybart bränsle. Nyligen började m/s Sigrid använda 10 procent inblandning av icke-fossilt så kallat HVO-bränsle – en nivå som ligger över de krav som diskuteras på EU-nivå.

För att begränsa klimatpåverkan krävs alltså många steg och viktiga förberedelser inför SKB:s stora projekt, men i hållbarhetsplanen ryms både stort och smått. Här ingår till exempel även att se över hur man genomför de viktiga resorna mellan anläggningar och kontor, men också hur antalet fysiska möten kan minskas till förmån för digitala mötesformer.

Här fick SKB många erfarenheter under pandemin, då en stor del av medarbetarna tvingades arbeta hemifrån och nya verktyg för samarbete och möten behövde tas fram. I dag är begränsningarna på SKB:s kontor färre, men genom att fortsätta tillåta visstidsarbete hemifrån och utnyttja digitala mötesformer, så har både flexibiliteten för medarbetarna ökat och förutsättningar för minskade utsläpp skapats.

Känsliga naturmiljöer med stora naturvärden

SKB:s befintliga och planerade anläggningar och kontor medför att mark- och vattenområden behöver tas i anspråk för, och kommer att påverkas av, verksamheten. Genom val av lämpliga platser för verksamheterna och genom att anpassa utformningen av anläggningarna och transporterna undviks eller begränsas intrånget, utsläppen, störningarna och konsekvenserna för människor, natur och miljö.

I Forsmarksområdet finns känsliga naturmiljöer med stora naturvärden, och där förekommer också ett antal skyddade arter. Inom hållbarhetsprogrammets område Ekosystem och biologisk mångfald framgår att SKB inte bara ska se till att naturen och den biologiska mångfalden bevaras, utan att man även ska bidra till att förbättra förutsättningarna. Här har SKB en längre tid arbetat med flera aktiviteter och planerar för såväl förebyggande åtgärder som specifika skyddsåtgärder.

Grodhotell och fågelro

Det handlar om allt från årliga inventeringar av skyddade arter, skötselåtgärder för att gynna orkidén gulyxne, att genomföra skötsel på rikkärr, ett slags näringsfattiga myrar som är rika på mineraler, teckna naturvårdsavtal på skogsfastigheterna där lövträd ska gynnas och ett hyggesfritt skogsbruk ska användas. Genom att förbjuda visst arbete under perioden 1 april till 31 augusti ska SKB även göra det möjligt för rödlistade fågelarter att kunna häcka i lugn och ro i området.

Bild på en groda.

Arbetet för att säkra beståndet av både gölgrodor och vattensalamander har pågått i flera år. SKB har bland annat anlagt nya gölar åt groddjuren och skapat ett så kallat grodhotell, där grodorna kan övervintra på platsen. Flera grodor har redan flyttat självmant, men under 2023 och 2024 är det tänkt att de djur som är kvar i de gamla gölarna ska flyttas.

2020 tecknade SKB hållbarhetslöften inom länsstyrelsen i Uppsalas regionala åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald liksom inom åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Arbetet pågår med att uppfylla dessa hållbarhetslöften och programmet är inne på sitt sista år och ska summeras 2024. Man tittar redan nu på en eventuell förlängning med möjlighet att teckna nya löften.

Säkerhet och hälsa högsta prioritet

Hälsa och säkerhet i världsklass, det är målet för SKB:s arbete inom området Personal, hälsa och säkerhet. Området innefattar inte bara arbetet med att förebygga olyckor och skador, utan även det viktiga arbetet med att verka för en hälsosam arbetsmiljö där alla kan vara sig själva och må bra.
Själva grunden för SKB:s arbete är säkerhet. Både befintliga anläggningar och de kommande slutförvaren kommer att ha betydelse för människor och miljö under lång tid framåt. Det är därför naturligt att SKB har ett säkerhetstänkande som genomsyrar allt arbete.

SKB arbetar systematiskt med hälsa och arbetsmiljö, men det är också en fråga som är i extra stort fokus inför de kommande stora bygg- och anläggningsprojekten som medför höga krav och viktiga utmaningar. Att se till att arbetsplatserna är trygga och säkra i hela leverantörskedjan är centralt för att leva upp till SKB:s principer att säkerhet och hälsa alltid är högsta prioritet.

I praktiken innebär det att SKB kontrollerar att arbetsmiljökrav och föreskrifter följs, men också att man arbetar med faktorer som trygghet, samt ordning och reda på arbetsplatser för att skapa rätt förutsättningar för ett hälsosamt arbete.

Målet är att upprätthålla en säkerhetskultur som ”sitter i väggarna” och därmed reflekteras i hur medarbetare agerar i sitt arbete.

Bidra till ett hållbart samhälle

SKB vill vara en aktiv part i lokalsamhället i kommunerna där verksamheten bedrivs och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Det är visionen inom hållbarhetsprogrammets område Lokalsamhälle.

– SKB har en mycket långsiktig verksamhet, där vi är beroende av en välfungerande lokalmiljö, säger Stig Björne, enhetschef på avdelning Kommunikation.

– Vi behöver en god infrastruktur, möjlighet att rekrytera medarbetare och att bostäder finns. Därför är det viktigt att vi är med och bidrar till att Oskarshamn och Östhammars kommuner är attraktiva platser med väl fungerande lokalsamhällen, fortsätter Stig.

SKB gör detta genom att skapa arbeten och investeringar via sin verksamhet och med det så kallade mervärdesavtalet, som bland annat bidrar till att utveckla infrastruktur i kommunerna.

Hållbarhet är alltid en faktor i bedömningen av potentiella mervärdesprojekt. Ett mål är också att tillsammans med kommunerna finna särskilda hållbarhetsprojekt av gemensamt intresse. Projekt som i sin tur bidrar till begränsad klimatpåverkan eller att bevara och förbättra förutsättningarna för ekosystem och biologisk mångfald. Att värna om lokalsamhället kan innebära att försäkra sig om att inte slösa på sötvattenresurserna vid byggnationer, att minska buller för grannar och närboende och att satsa på infrastrukturprojekt, som upprustningen av väg 288, för att främja ett snabbare och säkrare resande.

Det ska också vara en självklar del av verksamheten att finnas på plats, vara tillgängliga och öppna. Att både informera och ta emot synpunkter från beslutsfattare, medborgare och andra intressenter.

Hållbarhet i flera led

Hållbarhetsprogrammets sista område, Hållbar leverantörskedja, fokuserar på vikten av att de målsättningar som lyfts inom övriga områden inte bara finns inom SKB:s egen organisation. I arbetet med de kommande bygg- och anläggningsprojekten kommer SKB använda sig av entreprenörer och man vill försäkra sig om att alla tar ansvar för hållbarhet, säkerhet och miljöaspekter genom hela leverantörskedjan.

Det innebär att SKB:s krav på hälsa, säkerhet och miljö ska tillämpas vid samtliga upphandlingar så att hela kedjan bidrar till att nå hållbarhetsprogrammets mål. Detta betyder att dessa aspekter övervägs vid val av leverantörer, och att man säkerställer att det finns system för att följa upp leverantörers arbete. Det gäller även praktiska riktlinjer, som till exempel att vid transporter och inköp av fordon ställa krav på eldrift eller icke-fossila drivmedel när det är möjligt med hänsyn till funktion, och inte minst strålsäkerhet.

SKB vill samarbeta med rätt leverantörer som har lika höga mål, och både ställa krav och utmana leverantörerna inom de olika fokusområdena. Genom ett nära samarbete med tydlig kommunikation vill man tillförsäkra att krav följer med genom alla led och att de visioner som hållbarhetsprogrammet tecknar blir något som hela kedjan arbetar för att förverkliga.

Ett viktigt arbete som vi gör tillsammans

Hållbarhet är ett begrepp som används allt oftare, när både samhällen, företag och individer ser över hur man kan minska negativ påverkan på klimat och samhälle. Det är ett ord som är lätt att använda, men som också måste fyllas med innehåll. Med den nya hållbarhetsplanen vill SKB se till att begreppet kopplas till tydliga åtgärder som är viktiga steg för att motverka klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling.

Det är en stor ambition som inte uppnås bara av begrepp och planer, men som SKB hoppas kunna närma sig med hjälp av tydliga insatser i både stort och smått. Som att tänka klimatsmart under bygget av en unik slutförvarsanläggning, att låta grodor flytta in på hotell, att värna om en god arbetsmiljö, att främja lokala hållbarhetsprojekt och att se till att ett hållbarhetstänk är i centrum för både SKB och entreprenörer. Planen är omfattande och täcker in många delar och aktörer, men så är också hållbarhet ett arbete som man gör bäst, när man gör det tillsammans.

Artikeln är tagen från SKB:s tidning Lagerbladet. Klicka här för att läsa tidningen i sin helhet.

Senast granskad: 4 april 2023