Hem Projekt för framtiden Utbyggnad av SFR Våra ansökningar Ansökningshandlingarna Ansökan om hamnverksamhet

Ansökan om hamnverksamhet

Den 17 oktober 2016 lämnade SKB in en ansökan till Mark- och miljödomstolen i Nacka rörande hamnverksamheten i Forsmark.

Syftet med ansökan är att få ett samlat tillstånd för befintlig och framtida hamnverksamhet i Forsmark. Såväl utbyggnaden av SFR som anläggande och drift av Kärnbränsleförvaret innebär bland annat att bergmassor kommer att behöva transporteras bort från området. Sådan borttransport kan ske med vägtransporter eller med sjötransporter. I båda målen finns underlag för konsekvensbedömning av vägtransporter och sjötransporter av bergmassor.

Ansökan avser att möjliggöra alla framtida sjötransporter till och från Forsmarks hamn, inklusive transporter av radioaktivt och annat material till och från båda anläggningarna liksom borttransport av bergmassor från båda anläggningarna. Den sökta hamnverksamheten har således samband med både mål M 1333-11 och M 7062-14.

Ansökan omfattar, förutom ansökansdokument, en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för hamnverksamheten i Forsmarks hamn (Bilaga TB och MKB) och en  utförlig samrådsredogörelse.

Komplettering och ytterligare ansökan 2022

I oktober 2022 kompletterade SKB sin ansökan från 2016 med svar på frågor som domstolen ställt kring bland annat hamnverksamhetens syfte och verksamhetens omfattning.

I den fortsatta projekteringen av slutförvarsprojekten har SKB identifierat behov av förändringar i hamnen som bland annat innefattar anläggande och drift av ytterligare ett kajläge. Dessa ändringar prövas genom en separat tillståndsansökan som också lämnades in i oktober 2022.

Utgångspunkten från SKB:s sida är att den ursprungliga hamnansökan och den nya tilläggsansökan ska handläggas gemensamt och leda fram till en samlad tillståndsprövning.

Huvudförhandling

SKB lämnade i februari 2023 in bemötande av remissinstansernas synpunkter på villkorsförslag i SKB:s ansökan. Nästa steg är att domstolen kungör huvudförhandlingen och bestämmer förhandlingsordning. Förhandlingen kommer att hållas i Nacka domstol i månadsskiftet maj/juni 2023.