Kompletteringar till ansökan enligt kärntekniklagen

Här listas de kompletteringar som SKB från 2012 och framåt lämnat in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, avseende ansökan enligt kärntekniklagen.

Inkom Kompletteringsärende Besvarad
2017-07-11 Begäran om komplettering kring försprödningsmekanismer
för kapseln
2017-09-04
Bilaga 1
2014-10-29 Samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 2015-03-16
Bilaga 1
Ref
Ref
Ref
Bilaga 3
2014-09-30 Frågor från avstämningsmöte kapsel 2014-06-25 2015-07-03
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
2014-08-13 Skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats 2015-02-27
Bilaga
2014-03-19 Konstruktionsförutsättning inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter 2014-07-04
2014-02-24 Inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys 2015-02-27
Bilaga 1
Bilaga 2
2014-01-28 Radionuklidtransport och dosberäkning med koppling till ythydrologi 2015-05-13
Bilaga 1
Bilaga 2
2013-12-17 Uppdatering av bränslets initialtillstånd med hänsyn till förlängda reaktordrifttider 2014-07-04
2013-12-17 Utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup på kort och medellång sikt 2014-07-04
2013-03-26 Retardation av radionuklider 2014-02-05
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
2013-03-19 Förekomst, egenskaper och långsiktig stabilitet av metallegeringen Mo-Tc-Ru-Rh-Pd 2013-12-20
Bilaga
2013-03-19 Klimat 2013-09-30
2013-03-19 Osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar 2013-12-20
Bilaga 1
Bilaga 4
2013-02-14 Hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan 2013-12-20
Bilaga
2013-02-11 Radionuklidtransport och dosberäkningar 2015-05-13
Bilaga 1
Bilaga 2
2013-02-11 Löslighetsberäkningar 2013-12-20
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
2013-02-11 Planer för demonstrationsdeponering 2013-06-28
2013-02-11 Konstruktionsförutsättningar 2015-01-14
Bilaga 1
2013-02-11 Termiskt inducerad seismisk aktivitet 2013-06-28
Bilaga 1
2012-12-17 Effekter på andra organismer än människa 2013-12-20
2012-12-17 Komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar 2013-12-20
Bilaga 5
Bilaga 6
2012-12-10 Interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit 2013-12-20
Bilaga
2012-12-10 Redovisning av bränslerester från Studsviksanläggningen 2013-06-28
Bilaga 2
2012-12-10 Uppdatering av modellering av vätgastransport i närfältet av slutförvar 2013-04-02
2012-12-10 Faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion 2013-04-02
Bilaga
2012-12-07 Långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup 2013-12-20
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
2012-12-07 Bergspänningar i Forsmark 2013-06-28
2012-12-07 Dokumentation och kvalitetssäkring av koder 2013-06-28
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
2012-12-07 Förvarsdjup 2013-04-02
2012-12-07 Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner 2013-04-02
2012-12-07 Lång återmättnadsfas för slutförvaret 2013-12-20
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
2012-10-29 Komplettering rörande kärnämneskontroll 2013-04-02
2012-10-29 Komplettering rörande konstruktion av undermarksdel 2013-06-28
2012-10-29 Komplettering rörande information och IT-säkerhet 2013-06-28
Bilaga
2012-10-29 Komplettering rörande SR drift kapsel 2013-04-02
2012-10-29 Komplettering rörande fysiskt skydd 2013-04-02
2012-10-29 Begäran om komplettering — MKB 2013-04-02
2012-10-29 Komplettering rörande buffert-återfyllnad under drift 2013-06-28
Bilaga 1
Bilaga till Bilaga 1
Bilaga 2
2012-10-24 Granskningsrapport Clink 2015-01-08, följebrev
2015-01-08, beskrivning
2015-01-08, sammanställning
2013-06-28
Bilaga
2012-10-03 Kriticitet 2015-02-27
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 7
2012-09-11 Kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd 2014-09-30
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
2012-09-11 Kapselns mekaniska integritet 2014-03-14
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14
Bilaga 15
Bilaga 16
Bilaga 17
Bilaga 18
Bilaga 19
Bilaga 20
Bilaga 21
Bilaga 22
Bilaga 23
Bilaga 24
Bilaga 25
2012-09-11 Degraderingsprocesser för kapseln 2014-09-30
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
2012-09-11 Tillverkningsaspekter ingående delar i kapseln 2014-09-30
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
2012-05-09 Ledning och styrning 2013-06-28
2012-02-14 Uppdatering kopparkorrosion i rent vatten 2014-09-30
Bilaga 1
Bilaga 2
2013-12-20
2013-06-16
2012-04-16
Errata till rapporter som ingår i ansökan 2013-04-02

Senast granskad: 6 maj 2015