Komplettering till ansökan enligt miljöbalken

Här listas de kompletteringar som har gjorts till ansökan enligt miljöbalken, indelade per tillfälle då de skickades in.

Kompletteringar 2013

Den 2 april 2013 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Bilaga K:1
  Förslag till villkor
 • Bilaga K:2
  Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen
 • Bilaga K:3
  Frågor och svar per remissinstans
 • Bilaga K:4
  Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark
 • Bilaga K:5
  Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle
 • Bilaga K:6
  SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark
 • Bilaga K:7
  SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion
 • Bilaga K:8
  Errata till rapporter som ingår i ansökan

Kompletteringar 2014

Den 4 september 2014 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Bilaga K:2
  Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Version 2.0
 • Bilaga K:3
  Frågor och svar per remissinstans. Version 2.0
 • Bilaga K:5
  Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 2.0
 • Bilaga K:10
  Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
 • Bilaga K:11
  SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3.
 • Bilaga K:12
  Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. SKB-P-14-20
 • Bilaga K:13
  Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. SKB P-14-21
 • Bilaga K:14
  Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i Forsmark.
 • Bilaga K:15
  Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark – Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser.
 • Bilaga K:16
  Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2012. SKB P-13-03
 • Bilaga K:17
  Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark.
 • Bilaga K:18
  Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark.
 • Bilaga K:19
  Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden. SKB R-10-63

Kompletteringar 2015

30 mars 2015

Den 30 mars 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Bilaga K:2
  Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Version 3.0
 • Bilaga K:3
  Frågor och svar per remissinstans. Version 3.0
 • Bilaga K:10
  Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 2.0
 • Bilaga K:20
  MKB avseende utökad mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink.
 • Bilaga K:21
  Samrådsredogörelse – Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 § avseende tillstånd till utökad kapacitet för mellanlagring.
 • Bilaga K:22
  Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink.
 • Bilaga K:23
  Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle.
 • Bilaga K:24
  Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring.
 • Bilaga K:25
  Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink.

25 september 2015

Den 25 september 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Mål nr M 1333-11
  Kompletteringsyttrande 25 september 2015

  • Bilaga K:3
   Frågor och svar per remissinstans. Version 4.0
  • Bilaga K:10
   Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 3.0

Kompletteringar och bemötanden 2016

17 oktober 2016

Den 17 oktober 2016 lämnade SKB följande komplettering och bemötande till ansökan enligt miljöbalken.

 • Mål nr M 1333-11
  Komplettering V och bemötande

  • Bilaga K:1
   Förslag till villkor
  • Bilaga K:5
   Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Bilaga K:10
   Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Bilaga K:26
   Ökat berguttag och hantering av bergmassor.

Kompletteringar 2017

30 juni

Den 30 juni 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Innehållsförteckning för yttrandet

 • Mål nr M 1333-11
  Kompletteringsyttrande 30 juni 2017.

  • Bilaga K:1
   Förslag till villkor.
  • Bilaga K:28
   Åtaganden.
  • Bilaga K:10
   Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
  • Bilaga K:27
   Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Komplettering till Miljödepartementet 2019

Den 4 april 2019 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken till Miljödepartementet.

Senast granskad: 3 juli 2017