Hem Projekt för framtiden Kärnbränsleförvaret Våra ansökningar Ansökningshandlingarna Komplettering till ansökan enligt miljöbalken

Komplettering till ansökan enligt miljöbalken

Här listas de kompletteringar som har gjorts till ansökan enligt miljöbalken, indelade per tillfälle då de skickades in.

Kompletteringar 2013

Den 2 april 2013 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Bilaga K:1
  Förslag till villkor
 • Bilaga K:2
  Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen
 • Bilaga K:3
  Frågor och svar per remissinstans
 • Bilaga K:4
  Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark
 • Bilaga K:5
  Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle
 • Bilaga K:6
  SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark
 • Bilaga K:7
  SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion
 • Bilaga K:8
  Errata till rapporter som ingår i ansökan

Kompletteringar 2014

Den 4 september 2014 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Bilaga K:2
  Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Version 2.0
 • Bilaga K:3
  Frågor och svar per remissinstans. Version 2.0
 • Bilaga K:5
  Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 2.0
 • Bilaga K:10
  Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
 • Bilaga K:11
  SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3.
 • Bilaga K:12
  Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. SKB-P-14-20
 • Bilaga K:13
  Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. SKB P-14-21
 • Bilaga K:14
  Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i Forsmark.
 • Bilaga K:15
  Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark – Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser.
 • Bilaga K:16
  Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2012. SKB P-13-03
 • Bilaga K:17
  Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark.
 • Bilaga K:18
  Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark.
 • Bilaga K:19
  Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden. SKB R-10-63

Kompletteringar 2015

30 mars 2015

Den 30 mars 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Bilaga K:2
  Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Version 3.0
 • Bilaga K:3
  Frågor och svar per remissinstans. Version 3.0
 • Bilaga K:10
  Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 2.0
 • Bilaga K:20
  MKB avseende utökad mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink.
 • Bilaga K:21
  Samrådsredogörelse – Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 § avseende tillstånd till utökad kapacitet för mellanlagring.
 • Bilaga K:22
  Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink.
 • Bilaga K:23
  Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle.
 • Bilaga K:24
  Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring.
 • Bilaga K:25
  Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink.

25 september 2015

Den 25 september 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

 • Mål nr M 1333-11
  Kompletteringsyttrande 25 september 2015

  • Bilaga K:3
   Frågor och svar per remissinstans. Version 4.0
  • Bilaga K:10
   Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 3.0

Kompletteringar och bemötanden 2016

17 oktober 2016

Den 17 oktober 2016 lämnade SKB följande komplettering och bemötande till ansökan enligt miljöbalken.

 • Mål nr M 1333-11
  Komplettering V och bemötande

  • Bilaga K:1
   Förslag till villkor
  • Bilaga K:5
   Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Bilaga K:10
   Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Bilaga K:26
   Ökat berguttag och hantering av bergmassor.

Kompletteringar 2017

30 juni

Den 30 juni 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Innehållsförteckning för yttrandet

 • Mål nr M 1333-11
  Kompletteringsyttrande 30 juni 2017.

  • Bilaga K:1
   Förslag till villkor.
  • Bilaga K:28
   Åtaganden.
  • Bilaga K:10
   Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
  • Bilaga K:27
   Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Komplettering till Miljödepartementet 2019

Den 4 april 2019 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken till Miljödepartementet.