Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: SKB.

Kompletterande underlag till Miljödepartementet

SKB har lämnat in ytterligare handlingar till Miljödepartementet kring ansökan om slutförvarssystem. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018.

Kan du berätta vad kompletteringen handlar om?

SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Men den omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser.

Vad är slutsatserna i det nya underlaget?

Kompletteringen om kapseln bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material. Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport drar vi slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning enligt våra rutiner för att säkerställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten.

De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning.

Har ni hunnit arbeta fram allt detta på ett år?

Nej, det här är inga nya frågor utan sådant vi arbetat med under en längre tid. För flera av frågorna pågick studier inför den förnyade säkerhetsanalys vi planerar att lämna till SSM i ett kommande steg av tillståndsprövningen. Det vi gjort är att prioritera om och skynda på arbetet och rapporteringen. I och med domstolens yttrande, intensifierade vi våra insatser för att få tillräckligt mycket material klart för att svara på domstolens frågor och det har tagit drygt ett år.

Vad händer nu i tillståndsprövningen för Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen?

Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.

Fakta

Tillståndsprocessen

Det är regeringen som ska fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. Innan dess ska också de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn tillfrågas, eftersom de har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen. Oskarshamns kommun fattade under 2018 beslut i frågan och tillstyrkte inkapslingsanläggningen.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 4 april 2019