Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: SKB.

Kompletterande underlag till Miljödepartementet

SKB har lämnat in ytterligare handlingar till Miljödepartementet kring ansökan om slutförvarssystem. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018.

Kan du berätta vad kompletteringen handlar om?

SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Men den omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser.

Vad är slutsatserna i det nya underlaget?

Kompletteringen om kapseln bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material. Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport drar vi slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning enligt våra rutiner för att säkerställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten.

De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning.

Har ni hunnit arbeta fram allt detta på ett år?

Nej, det här är inga nya frågor utan sådant vi arbetat med under en längre tid. För flera av frågorna pågick studier inför den förnyade säkerhetsanalys vi planerar att lämna till SSM i ett kommande steg av tillståndsprövningen. Det vi gjort är att prioritera om och skynda på arbetet och rapporteringen. I och med domstolens yttrande, intensifierade vi våra insatser för att få tillräckligt mycket material klart för att svara på domstolens frågor och det har tagit drygt ett år.

Vad händer nu i tillståndsprövningen för Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen?

Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.

Fakta

Tillståndsprocessen

Det är regeringen som ska fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. Innan dess ska också de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn tillfrågas, eftersom de har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen. Oskarshamns kommun fattade under 2018 beslut i frågan och tillstyrkte inkapslingsanläggningen.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 4 april 2019