Hem Naturvärden ska skyddas under byggnationen i Forsmark

Naturvärden ska skyddas under byggnationen i Forsmark

I och med regeringens tillåtlighetsbeslut för slutförvaret för använt kärnbränsle fortsätter nu arbetet med att förbereda byggnationen. Som del i detta vill SKB flytta de rödlistade arterna gölgroda och större vattensalamander till nyanlagda gölar i området.

SKB:s inställning har genom alla år varit att det går att slå vakt om de höga naturvärden som finns i Forsmarksområdet samtidigt som man bygger ett slutförvar för använt kärnbränsle. Redan under platsundersökningen som pågick mellan 2002 och 2007 lades grunden till den miljökonsekvensbeskrivning som senare ingick i ansökan om att få bygga ett slutförvar. Sedan dess har arbetet fortsatt och mycket tid har lagts ner på att skapa sig en bild av platsen Forsmark ur ett natur- och miljöperspektiv. Kunskapen är i dag mycket stor.

Årlig uppföljning

Sara Nordén, ekolog SKB.

– Genom vårt långsiktiga arbete med att inventera och förbereda nya gölar ser vi att gölgrodan och vattensalamandern redan i dag har flyttat till våra nya gölar. Det är ett bra betyg att arterna redan har hittat de nya gölarna och det bådar gott för att kommande flytt ska bli framgångsrik, säger ekolog Sara Nordén.

Årligen genomför SKB en rad naturinventeringar av vilt, fågel och även viss växtlighet för att ha som referensunderlag vid det kommande bygget. På så vis går det att jämföra, hitta eventuella avvikelser och orsaken till dessa, samt att planera skyddande åtgärder.

Redan 2014 sökte SKB artskyddsdispens hos Länsstyrelsen i Uppsala för att få flytta gölgrodor och större vattensalamandrar från en göl som behöver fyllas igen inför byggnationen, till nyanlagda gölar i området. Dispensen beviljades, men eftersom ansökan överklagades valde SKB att istället invänta tillåtlighetsbeslutet från regeringen i slutförvarsärendet innan frågan skulle hanteras vidare.

Eftersom regeringen nu fattat sitt tillåtlighetsbeslut för slutförvaret har frågan om att flytta hotade arter åter aktualiserats. SKB söker därmed tillstånd att jobba vidare med flytten. Om Mark- och miljödomstolen beviljar dispens kan flytten av grodor och vattensalamander påbörjas under våren 2023.

Hållbarhetsarbete

År 2020 gick SKB in i Uppsala läns satsning ”Färdplan för ett hållbart län” och tecknade hållbarhetslöften om minskad klimatpåverkan och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. De områden som valdes inom biologisk mångfald är: återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag, bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö, bevara och återskapa våtmarker, verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn, öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden samt öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd.

– SKB arbetar aktivt med att stärka den biologiska mångfalden på våra marker i Forsmark och det är ett arbete som vi är mycket stolta över. Genom att också delta aktivt i Uppsala läns satsning ”Färdplan för ett hållbart län” bidrar vi på ett konkret sätt till länets utveckling samtidigt som vi kan knyta kontakter med andra som arbetar med liknande åtgärder, avslutar Sara Nordén.

Läs mer

Natur värd att vårda i Forsmark

Bild på en groda.

SKB:s inställning är att det går att slå vakt om de höga naturvärdena och samtidigt bygga ett kärnbränsleförvar i Söderviken. På vår temasida kan du läsa mer om vårt arbete med biologisk mångfald så som skapande av nya grodgölar, och bevarande av den sällsynta orkidén Gulyxne.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023