Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Mats Ohlsson, SKB:s koordinator för externa samarbeten vid Äspölaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

”Vi jobbar brett för Äspölaboratoriets framtida utveckling”

Mats Ohlsson, koordinator för externa kontakter vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn, jobbar intensivt med att på sikt bredda Äspölaboratoriet och få in andra partner som vill bedriva verksamhet där.

Hallå där, Mats, hur går det arbetet?

– Det går bra. Det här är ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis ska leda till att SKB i framtiden, när vi inte behöver laboratoriet längre, kan lämna över det till andra företag eller organisationer som kan ha nytta av underjordslaboratoriet. Det här kan bli aktuellt på kanske tio års sikt, och därför arbetar vi nu väldigt brett, med många olika intressenter inom såväl akademin som näringslivet och inom en rad olika ämnesområden. Jag är ofta ute och träffar potentiella samarbetspartner på högskolor, universitet, forskningsinstitut, företag och på olika typer av konferenser. De som är intresserade bjuder vi sedan in hit till Äspölaboratoriet för att de ska få se anläggningen och dess möjligheter.

Hur är intresset bland dem du träffar? Är de intresserade av Äspölaboratoriet?

– Ja, inom den akademiska världen finns redan ett stort intresse där man ser möjligheter till forskning inom bland annat mikrobiologi, geoteknik och hydrogeologi. Inom näringslivet är laboratoriet inte lika känt, men vissa företag, och även forskningsinstitut som ofta samarbetar med företag, har visat intresse. Ett exempel är Sveriges tekniska forskningsinstitut som är intresserat av säkerhet och brandskydd i tunnelmiljö och där skulle Äspölaboratoriet kunna komma till nytta. Institutet håller just nu på att söka finansiering till sitt senaste forskningsprogram (SP Tunnel 2017-2021) och ser stora möjligheter med att använda Äspölaboratoriet som en test- och demonstrationsanläggning.

Har du fler exempel på intressanta samarbeten?

– Ja, vi har ett intressant samarbete med aktörer inom bergbyggnadsbranschen. Här finns ett intresse av att starta en testbädd för utveckling och innovation inom bergbyggnadsteknik vid Äspölaboratoriet. Tack vare ett stöd från Vinnova ska vi under första halvåret av 2017 genomföra en förstudie för att belysa om det är möjligt att starta en sådan testbädd, och i så fall hur det kan genomföras. Förstudien görs i samarbete med Skanska, NCC, Peab och Stiftelsen för Bergteknisk Forskning samt KTH och stöttas även av Regionförbundet i Kalmar län.

SKB är ju en av flera drivande parter i detta arbete, vilka fler jobbar du med?

– En av de viktigaste samarbetspartnerna är Oskarshamns kommun. Här handlar det mycket om att få in forskare från universitet och högskolor och i förlängningen bilda ett Nationellt geosfärslaboratorium, NGL. Sedan arbetar vi tillsammans med SKB International som har kontakter med kärnavfallsorganisationer från andra länder, och Regionförbundet i Kalmar län som driver ett projekt som vänder sig mot näringslivet både nationellt och internationellt. Nyligen hade vi till exempel en workshop med bland annat representanter från Linnéuniversitetet, Industriella utvecklingscentrat i Kalmar, Almi Förtetagspartner och Atrinova i Oskarshamn för att se vilka kopplingar som kan finnas till det lokala och regionala näringslivet och vilken nytta företag i regionen kan ha av Äspölaboratoriet. Det blev bra diskussioner som vi kommer att ha nytta av i det fortsatta arbetet.

Det finns ju redan en pågående verksamhet med externa uppdrag vid Äspölaboratoriet, hur ser du på den verksamheten i framtiden?

– Ja, det stämmer. Sedan 2007 har vi haft ett samarbetsavtal med Oskarshamns kommun som gjort det möjligt för forskare att bedriva egna projekt i Äspölaboratoriet och dess omgivningar. Detta har skett genom forskningsplattformen Nova FoU och har varit framgångsrikt. Förutsättningarna för detta samarbete har dock förändrats under de senaste åren och därför har en process inletts för att omförhandla avtalet. Förändringen består i att vi från vår sida behöver börja planera för utfasningen av vår egen verksamhet. SKB har sagt upp det ursprungliga avtalet vilket innebär att det kommer att upphöra att gälla den 31 december, 2017. Ambitionen är att SKB och Oskarshamns kommun i samverkan med KTH ska förhandla fram ett nytt avtal för att utveckla samarbetet i framtiden.

Fakta

Äspölaboratoriet

I 30 år har Äspölaboratoriet tjänat som SKB:s underjordslaboratorium för forskning och teknikutveckling kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Inom en tioårsperiod kommer SKB:s behov av ett eget laboratorium att minska avsevärt. Därför görs nu en rejäl kraftsamling för att hitta andra intressenter som vill driva anläggningen vidare på sikt.

Äspölaboratoriet erbjuder plats för forskning, experiment och teknikutveckling i underjordsmiljö. SKB har gjort omfattande kartläggningar av berggrunden och naturen i omgivningarna runt Äspö och platsen är en av de bäst kartlagda platserna i världen. Alla mätdata finns samlade i en databas som också kan ge möjligheter för den framtida utvecklingen av laboratoriet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 29 november 2016