Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Platsekolog Sara Nordén tillbringar en hel del tid ute i SKB:s skog. Foto: Eva Nevelius.

Träff med närboende om SKB:s skog

SKB äger en hel del skog i Forsmark – närmare 500 ha. På en träff nyligen med närboende i området berättade SKB:s Inger Nordholm och platsekolog Sara Nordén om skogen och hur den sköts för att bevara och utveckla de höga naturvärdena.

SKB håller nära kontakt med sina närboende. Fyra gånger om året bjuds de in till informationsträffar på olika teman. Den här gången var ämnet hur SKB sköter skogen som köptes loss från Sveaskog inför platsvalet 2009. Det handlar om drygt 500 hektar skog på kalkrik morän. Örtkalkbarrskog kallas det på fackspråk, en skogstyp som bara finns på några få platser i Sverige, och Forsmark är en av dem.

Redan innan SKB tog över marken fanns planer på att skogen skulle skyddas. Till största delen består den av tall och gran med bara ett litet inslag av lövträd. De äldsta träden i området är runt 100 år. Och delar av den äldre skogen klassas som nyckelbiotoper.

– Vårt mål är att bevara de höga naturvärdena. Syftet är inte att tjäna pengar på skogen, utan naturvårdsintresset har företräde, berättade Sara Nordén, platsekolog, för de runt 30 intresserade grannarna.

Många rödlistade arter

Hon berättade också att kombinationen av ett flackt kustlandskap och mycket kalk i marken gör området till en trivsam plats för många rara växter, örter och svampar, liksom en mängd olika djur och fåglar. Under inventeringar i området har SKB hittat flera rödlistade arter.

– Bland annat hittade vi 23 rödlistade svamparter, sa hon och förklarade att SKB:s skog tillsammans med Sveaskogs ekopark och Kallriga naturreservat bildar ett stort sammanhängande och ganska orört naturområde.

– Att området är så relativt oexploaterat är delvis tack vare närheten till Forsmarks kärnkraftverk och SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle här.

Varsam skötsel

Nu har SKB tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen tagit fram en skötselplan för skogen som innebär att cirka 70 procent av marken ska naturskyddas. Marken har delats in i olika klasser, i områden som bäst lämnas för fäfot och andra som ska skötas för att utvecklas.

– Vi går försiktigt fram med våra skötselåtgärder. Det betyder att vi kommer att frihugga boträd för rovfåglar, behålla död ved och vara varsamma i närheten av våtmarker. Sen gäller det också att vi gör åtgärderna vid rätt tidpunkt för att inte störa naturen mer än nödvändigt, sa Sara Nordén.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 8 maj 2018