Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB planerar att undersöka gammalt avfall i SFR

SKB planerar att återta och kontrollera delar av det lågaktiva avfall som deponerats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Detta då det finns en misstanke om att dokumentationen för en specifik avfallstyp inte helt stämmer överens med innehållet. Det lågaktiva avfallet, som mestadels består av sopor och skrot ingjutna i betong, har sitt ursprung i främst forskning, sjukvård och industri och har skickats till SFR under den senare delen av 1990-talet.

SVAFO, som ansvarar för det historiska avfallet från bland annat forsknings- och utvecklingsverksamhet, har i ett omfattande projekt där man bland annat röntgat historiskt avfall som står i Studsvik upptäckt att det finns gjutna avfallsfat där innehållet inte helt överensstämmer med dokumentationen. Då SVAFO under åren 1995-2001 levererat fat av liknande typ till SFR har man uppmärksammat SKB på att detsamma kan råda för dessa fat.

– Avfallet i de aktuella faten ligger säkert i SFR och utgör, oavsett om vår misstanke stämmer eller inte, inte någon risk för säkerheten. Men vi behöver veta mer om innehållet för att kunna göra analyser av den långsiktiga säkerheten för anläggningen. Blotta misstanken om att dokumentationen inte stämmer helt överens med innehållet gör att vi vill undersöka saken närmare. Därför är det vår plan att när tiden för detta är rätt ta upp avfallsfaten och gå igenom innehållet, säger Håkan Andreasson, anläggningschef på SFR.

Att återta avfallet och gå igenom innehållet är, om det blir aktuellt, ett stort projekt som kommer att ta tid. Detta eftersom de aktuella faten återfinns i containrar i en välfylld bergssal bland ett stort antal andra containrar med annat avfall. Det kommer dessutom att krävas specialutrustning för att undersöka innehållet. Då SKB vill undvika att flytta avfallet mer än en gång är ambitionen att påbörja projektet först när det finns en undersökningsmetod och utrustning på plats.

SKB för en dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i frågan. Nästa steg blir att utarbeta en detaljerad plan som myndigheten sedan ska godkänna.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 8 mars 2013