Inbjudan till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall.

Regeringen har den 27 januari 2022 beslutat om tillåtlighet för uppförande av ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (”Slutförvaret”). Nästa steg i processen är att mark- och miljödomstolen fattar beslut om tillstånd och villkor. SKB har arbetat vidare med planeringen av slutförvarets utformning såväl under som ovan mark, och har under detta arbete upptäckt behov av att genomföra vissa ytterligare åtgärder och verksamheter som inte tidigare har redovisats i målet.

Verksamheterna innefattar miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 9:e och 11:e kap. miljöbalken, och kommer att utföras inom fastigheterna Forsmark 6:20, 6:8, 6:5 och 3:32 i Östhammar.

Samrådet omfattar i korthet:

• Anläggande och drift av en inert deponi inom SKB:s verksamhetsområde.
• Uppförande och drift av anläggning för betongtillverkning.
• Nedläggning av ledningar i vatten i Asphällsfjärden.
• Vattenverksamhet vid anläggande av ledning i vattenområde samt grävning och utfyllnad i vattenområde.
• Temporär grundvattenbortledning vid uppförande av anläggningar ovan jord.
• Reservationsvist yrkande om Natura 2000-tillstånd för verksamhetens påverkan på Natura 2000-området Storskäret.

Åtgärderna bedöms kunna ge upphov till lokal miljöpåverkan i form av t.ex. buller, utsläpp till luft och ingrepp i naturmiljö och vattenmiljö. Påverkan bedöms dock huvudsakligen påverka närområdet där det inte finns några närboende. SKB bedömer att dessa verksamheter sammantaget med övrig planerad verksamhet i Forsmark kan antas medföra betydande miljöpåverkan och önskar därför bjuda in till avgränsningssamråd. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas. Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan.

Ett samrådsunderlag där den planerade verksamheten beskrivs närmare finns att läsa här. Det går även bra att begära ut samrådsunderlaget från SKB:s kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter i samrådet kan lämnas skriftligen via e-post till: registrator@skb.se. Ange ”Samråd Kärnbränsleförvaret” i titeln på brevet. Samrådstiden pågår till och med den 28 april 2023.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Sofie Tunbrant, tel.: 070-796 13 96 eller sofie.tunbrant@skb.se.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 22 mars 2023