Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB beklagar utträde ur referensgrupp

Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, forskare på KTH, har begärt utträde ur referensgruppen för kopparkorrosion. SKB beklagar att de inte längre vill delta i arbetet med att öppet granska bland annat de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet.

Referensgruppen för kopparkorrosion startades 2010. Målsättningen från SKB:s sida var att ge möjlighet till insyn i de försök om kopparkorrosion som då planerades vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Försöken tillkom sedan forskare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan) publicerat resultat som de tolkade som att koppar kan korrodera i vatten fritt från löst syre under bildning av vätgas. Något som traditionellt inte ansetts vara möjligt.

Medlemmarna i referensgruppen, däribland Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, har getts möjlighet att följa och kommentera försöken på Ångströmlaboratoriet. De har också tillfört värdefulla synpunkter och råd inför arbetet.

Stora ansträngningar

Det var efter att ha getts möjlighet att granska en delrapport som Peter Szakálos och Gunnar Hultquist valde att utträda ur referensgruppen. Som skäl till utträdet har de bland annat angett att arbetet uppvisat avsaknad av ”vetenskaplig seriositet”.

Det är två olika slags experiment som görs vid Ångströmlaboratoriet. Ett av dem har brottats med avsevärda problem, vilket både SKB och Uppsalaforskarna är fullt medvetna om. Men från SKB:s sida delar vi inte bilden att arbetet uppvisat brist på vetenskaplig seriositet. Tvärtom har mer långtgående ansträngningar att kontrollera vissa experimentella förhållanden gjorts vid försöken i Uppsala än i något annat liknande experiment. Stora insatser har också gjorts för att åtgärda kvarvarande problem så att båda försöken kan drivas vidare. Från SKB:s sida har vi därför fortsatt förtroende för Uppsalaforskarna och deras arbete.

Endast en delrapport

Efter genomgången granskning bearbetas nu delrapporten från Uppsalaförsöken av forskarna vid Ångströmlaboratoriet. Därefter kommer den att publiceras, som just en delrapport med preliminära resultat och med angivande av vad som väntar av kommande arbete. Det fortsatta arbetet är redan i gång och slutsatser baserade på hela arbetet kommer att publiceras senare, också det efter sedvanlig expertgranskning.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 6 november 2013