Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Samråd om utökad mellanlagring

Runt år 2023 beräknas Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vara fullt enligt nuvarande tillstånd. Nyligen hölls ett samrådsmöte i Oskarshamn inför en kommande ansökan om utökad lagringskapacitet i mellanlagret.

Som ett led i ansökan för ett utökat mellanlagringstillstånd på Clab hölls ett öppet samrådsmöte i Figeholm den 2 december. I publiken fanns ett 20-tal intresserade från allmänheten, diverse myndigheter, organisationer och föreningar.

Mötet inleddes med information om SKB:s pågående tillståndsprövning av hela systemet för slutförvaring av använt bränsle. Åhörarna gavs också en inblick i hur en utökad mellanlagring på Clab kan genomföras rent tekniskt. Vidare redogjordes för de miljökonsekvenser som nu ska utredas.

Presentationerna följdes av en allmän frågestund som lockade till många funderingar och frågeställningar.

Bränslet flyttas om

I första hand tänker sig SKB att flytta bränslet från en typ av förvaringskassett till en mer kompakt kassett som rymmer mer bränsle på samma givna utrymme. På så sätt skulle lagringsutrymme i Clab kunna frigöras. Men för att göra plats för 11 000 ton bränsle tänker man sig också att de härdkomponenter som i dag mellanlagras i Clab, flyttas till en annan plats. Allt i väntan på att slutförvaret för använt kärnbränsle kan byggas i Forsmark och en inkapslingsanläggning tas i drift i Oskarshamn.

SKB:s Petter Olsson, driftchef vid Clab, förklarar att en kompaktering av bränslet kan låta tekniskt avancerat men att det i själva verket är något som har gjorts under lång tid:

– Vi har redan flyttat över en stor mängd bränsle från normalkassetter till just kompaktkassetter, så det är egentligen inget nytt utan ett arbete vi har stor erfarenhet av. Under en tioårsperiod flyttade vi bränsle från 500 normalkassetter till 300 kompaktkassetter, vilket sparade oss cirka 200 kassettpositioner.

Mikael Gontier, SKB:s miljöexpert, förklarar vidare ur ett miljöperspektiv:

– Vår avsikt är inte att bygga ut Clab utan istället att utöka det tillstånd vi har för den befintliga anläggningen. Mellanlagring av upp till 11 000 ton använt kärnbränsle innebär marginella förändringar av de miljökonsekvenser som dagens verksamhet ger.

Många frågor

Hur mycket kylvatten behövs för att kyla bränslet i bassängerna? Hur lång tid tar en omlastning? Vad är härdkomponenter och var kan de placeras när de tas ut ur Clab? Hur fungerar torr mellanlagring i jämförelse med våt? Vad händer om ett kärnbränsleförvar inte byggs över huvud taget? Frågorna var många och engagerade.

Dokumentationen av hela samrådet i form av frågor, svar och kommentarer kommer att utgöra en särskild del av SKB:s tillståndsansökningar för uppförande av Kärnbränsleförvaret och en integrerad inkapslingsdel vid Clab. SKB för avsikt att skicka in tilläggsyrkandet om utökad kapacitet för Clab i början av 2015. Ansökan kommer att prövas enligt både kärntekniklagen och miljöbalken.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 4 december 2014