Naturvärden ska skyddas under byggnationen i Forsmark

I och med regeringens tillåtlighetsbeslut för slutförvaret för använt kärnbränsle fortsätter nu arbetet med att förbereda byggnationen. Som del i detta vill SKB flytta de rödlistade arterna gölgroda och större vattensalamander till nyanlagda gölar i området.

SKB:s inställning har genom alla år varit att det går att slå vakt om de höga naturvärden som finns i Forsmarksområdet samtidigt som man bygger ett slutförvar för använt kärnbränsle. Redan under platsundersökningen som pågick mellan 2002 och 2007 lades grunden till den miljökonsekvensbeskrivning som senare ingick i ansökan om att få bygga ett slutförvar. Sedan dess har arbetet fortsatt och mycket tid har lagts ner på att skapa sig en bild av platsen Forsmark ur ett natur- och miljöperspektiv. Kunskapen är i dag mycket stor.

Årlig uppföljning

Sara Nordén, ekolog SKB.

– Genom vårt långsiktiga arbete med att inventera och förbereda nya gölar ser vi att gölgrodan och vattensalamandern redan i dag har flyttat till våra nya gölar. Det är ett bra betyg att arterna redan har hittat de nya gölarna och det bådar gott för att kommande flytt ska bli framgångsrik, säger ekolog Sara Nordén.

Årligen genomför SKB en rad naturinventeringar av vilt, fågel och även viss växtlighet för att ha som referensunderlag vid det kommande bygget. På så vis går det att jämföra, hitta eventuella avvikelser och orsaken till dessa, samt att planera skyddande åtgärder.

Redan 2014 sökte SKB artskyddsdispens hos Länsstyrelsen i Uppsala för att få flytta gölgrodor och större vattensalamandrar från en göl som behöver fyllas igen inför byggnationen, till nyanlagda gölar i området. Dispensen beviljades, men eftersom ansökan överklagades valde SKB att istället invänta tillåtlighetsbeslutet från regeringen i slutförvarsärendet innan frågan skulle hanteras vidare.

Eftersom regeringen nu fattat sitt tillåtlighetsbeslut för slutförvaret har frågan om att flytta hotade arter åter aktualiserats. SKB söker därmed tillstånd att jobba vidare med flytten. Om Mark- och miljödomstolen beviljar dispens kan flytten av grodor och vattensalamander påbörjas under våren 2023.

Hållbarhetsarbete

År 2020 gick SKB in i Uppsala läns satsning ”Färdplan för ett hållbart län” och tecknade hållbarhetslöften om minskad klimatpåverkan och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. De områden som valdes inom biologisk mångfald är: återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag, bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö, bevara och återskapa våtmarker, verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn, öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden samt öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd.

– SKB arbetar aktivt med att stärka den biologiska mångfalden på våra marker i Forsmark och det är ett arbete som vi är mycket stolta över. Genom att också delta aktivt i Uppsala läns satsning ”Färdplan för ett hållbart län” bidrar vi på ett konkret sätt till länets utveckling samtidigt som vi kan knyta kontakter med andra som arbetar med liknande åtgärder, avslutar Sara Nordén.

Läs mer

Natur värd att vårda i Forsmark

Bild på en groda.

SKB:s inställning är att det går att slå vakt om de höga naturvärdena och samtidigt bygga ett kärnbränsleförvar i Söderviken. På vår temasida kan du läsa mer om vårt arbete med biologisk mångfald så som skapande av nya grodgölar, och bevarande av den sällsynta orkidén Gulyxne.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 11 mars 2022