Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Med anledning av dagens medierapportering

Med anledning av dagens medierapportering vill SKB ge följande kommentar.

Först och främst kan vi säga att det inte kommer att läcka från SFR. Avfallet är väl paketerat i 100-litersfat som gjutits in i betong i 200-litersfat som sedan förvaras i containrar. Containrarna i sin tur står placerade i ett bergrum på 50 meters djup.

Containrarna står i säkert förvar i SFR. Det är den bästa platsen att förvara containrarna på, tills avfallets ägare kan ta emot dem och SFR är utbyggt.

SKB kommer att svara på Strålsäkerhetsmyndighetens frågor, där vi ombeds att bland annat presentera en tydlig plan för när och hur ett planerat återtag ska genomföras. SKB ska även redovisa containrarnas skick i dag och fram till dess att de återtas.

Bakgrund

SKB har i Forsmark ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall från kärnkraften, SFR. Här förvaras även en del radioaktivt avfall från industri, forskning och sjukvård. Det radioaktiva avfall som förvaras här är låg- och medelaktivt. Det måste hållas isolerat från människor och miljö till dess att radioaktiviteten har klingat av. SFR är klassad som en kärnteknisk anläggning och vi genomför regelbundna säkerhetsanalyser som granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

I SFR förvaras även så kallat historiskt avfall från 1970- och 80-talen. Det kommer framför allt från industri, sjukvård och forskningsverksamhet. Avfallet är väl paketerat i 100-litersfat som gjutits in i betong i 200-litersfat som sedan förvaras i containrar. Containrarna i sin tur står placerade i ett bergrum på 50 meters djup.

Avfallets ägare genomförde för några år sedan ett projekt där de röntgade lågaktivt avfall som paketerats på 1970- och 80-talen och där har de funnit att dokumentationen inte är fullständig. SKB informerades då om att det kan finnas fat med liknande problematik i SFR. Vi har därför för avsikt att ta upp dessa fat så att ägarna till avfallet kan undersöka och rekonditionera dem, om det skulle behövas.

SKB vill invänta den planerade utbyggnaden av SFR innan vi återtar containrarna. Detta för att kunna flytta avfallet på ett praktiskt och säkert sätt – det vill säga inte flytta runt avfallet vid flera olika tillfällen. För att det ska vara möjligt krävs mer utrymme än vad som finns i anläggningen i dag, med utbyggnaden så får vi det utrymmet. Vi måste även samordna återtaget med avfallets ägare som ska undersöka och dokumentera innehållet i containrarna.

Under tiden säkerställer vi att containrarna inte degraderar, de ingår i SFR:s kontrollprogram. Dessutom har vi ett tak i tunneln för att inte vatten ska droppa på containrarna. Som extra kontroll utförs även tjockleksmätning av containrarna kontinuerligt och vi mäter enligt ett kontrollprogram för strålskydd.

SKB har fått ett föreläggande av Strålsäkerhetsmyndigheten där vi ombeds att bland annat presentera en tydlig plan för när och hur ett planerat återtag ska genomföras. SKB ska även redovisa containrarnas skick och den degradering som förväntas fram till dess att de återtas. Strålsäkerhetsmyndigheten vill även att vi beskriver behovet av nya anläggningar samt tillgång till befintliga anläggningar, för vidare hantering av avfallet när det har återtagits. SKB kommer självklart att besvara myndighetens frågor.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 14 april 2019