Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Med anledning av dagens medierapportering

Med anledning av dagens medierapportering vill SKB ge följande kommentar.

Först och främst kan vi säga att det inte kommer att läcka från SFR. Avfallet är väl paketerat i 100-litersfat som gjutits in i betong i 200-litersfat som sedan förvaras i containrar. Containrarna i sin tur står placerade i ett bergrum på 50 meters djup.

Containrarna står i säkert förvar i SFR. Det är den bästa platsen att förvara containrarna på, tills avfallets ägare kan ta emot dem och SFR är utbyggt.

SKB kommer att svara på Strålsäkerhetsmyndighetens frågor, där vi ombeds att bland annat presentera en tydlig plan för när och hur ett planerat återtag ska genomföras. SKB ska även redovisa containrarnas skick i dag och fram till dess att de återtas.

Bakgrund

SKB har i Forsmark ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall från kärnkraften, SFR. Här förvaras även en del radioaktivt avfall från industri, forskning och sjukvård. Det radioaktiva avfall som förvaras här är låg- och medelaktivt. Det måste hållas isolerat från människor och miljö till dess att radioaktiviteten har klingat av. SFR är klassad som en kärnteknisk anläggning och vi genomför regelbundna säkerhetsanalyser som granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

I SFR förvaras även så kallat historiskt avfall från 1970- och 80-talen. Det kommer framför allt från industri, sjukvård och forskningsverksamhet. Avfallet är väl paketerat i 100-litersfat som gjutits in i betong i 200-litersfat som sedan förvaras i containrar. Containrarna i sin tur står placerade i ett bergrum på 50 meters djup.

Avfallets ägare genomförde för några år sedan ett projekt där de röntgade lågaktivt avfall som paketerats på 1970- och 80-talen och där har de funnit att dokumentationen inte är fullständig. SKB informerades då om att det kan finnas fat med liknande problematik i SFR. Vi har därför för avsikt att ta upp dessa fat så att ägarna till avfallet kan undersöka och rekonditionera dem, om det skulle behövas.

SKB vill invänta den planerade utbyggnaden av SFR innan vi återtar containrarna. Detta för att kunna flytta avfallet på ett praktiskt och säkert sätt – det vill säga inte flytta runt avfallet vid flera olika tillfällen. För att det ska vara möjligt krävs mer utrymme än vad som finns i anläggningen i dag, med utbyggnaden så får vi det utrymmet. Vi måste även samordna återtaget med avfallets ägare som ska undersöka och dokumentera innehållet i containrarna.

Under tiden säkerställer vi att containrarna inte degraderar, de ingår i SFR:s kontrollprogram. Dessutom har vi ett tak i tunneln för att inte vatten ska droppa på containrarna. Som extra kontroll utförs även tjockleksmätning av containrarna kontinuerligt och vi mäter enligt ett kontrollprogram för strålskydd.

SKB har fått ett föreläggande av Strålsäkerhetsmyndigheten där vi ombeds att bland annat presentera en tydlig plan för när och hur ett planerat återtag ska genomföras. SKB ska även redovisa containrarnas skick och den degradering som förväntas fram till dess att de återtas. Strålsäkerhetsmyndigheten vill även att vi beskriver behovet av nya anläggningar samt tillgång till befintliga anläggningar, för vidare hantering av avfallet när det har återtagits. SKB kommer självklart att besvara myndighetens frågor.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 14 april 2019