Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Infiltrationen görs genom att slangar med hål läggs ut på lämpliga platser så att vattnet sakta sipprar ut i naturen. Foto: SKB.

Lyckat försök tillföra vatten

Ett lyckat infiltrationsförsök i Forsmark visar att det går att tillföra vatten i särskilt känsliga gölar på konstgjord väg. På så sätt kan växt- och djurlivet skyddas från eventuella effekter av en grundvattensänkning i samband med bygget av slutförvaret.

Under bygge och drift av Kärnbränsleförvaret finns det en viss risk att hydrologin i området påverkas när grundvatten leds bort från den del av förvaret som ligger under mark. Som en åtgärd mot effekterna av en grundvattensänkning, om sådana skulle uppstå, har SKB föreslagit att vatten vid behov tillförs vissa våtmarker. Allt för att säkerställa skyddet av de ekologiska värdena på platsen, däribland den sällsynta gölgrodan och orkidén gulyxne.

– För gölgrodan är det viktigt att det finns vatten i gölarna under en längre period så att ynglen hinner utvecklas och överleva. När det gäller gulyxne behöver plantorna stå blött. Om vatten saknas kommer andra växter in och konkurrerar ut orkidéerna, berättar SKB:s platsekolog Sara Nordén.

Skiss över hur vatten tillförts marken vid pilotförsöket.

Principskiss för tillförsel av vatten till rikkärr i syfte att bibehålla vattennivån. Klicka för större bild. Illustration: SKB

Skaffa erfarenheter

För att i fält testa och verifiera den föreslagna metoden att tillföra vatten på konstgjord väg genomfördes ett pilotförsök i augusti 2013. Målsättningen var att skaffa erfarenheter, dra lärdomar och demonstrera att grund- och ytvattennivåer i våtmarker vid behov går att reglera.

Under nio dagar tillfördes vatten med olika flöden vid en av gölarna i Forsmark. Samtidigt registrerades vattennivåerna både i själva gölen, i grundvattenmagasinet under gölen samt mellan infiltrationsanläggningen och gölen. Resultaten jämfördes därefter med hur det såg ut under samma period i liknande gölar i närheten.

Nivåerna ökade

Försöket var lyckosamt. Medan vattennivåerna i de andra gölarna i området sjönk under den här torra och varma perioden stabiliserade sig nivån i den aktuella gölen till en början och ökade därefter. Även grundvattennivåerna ökade.

– Det här visar att vi kan kontrollera och till och med höja vattennivåerna om det skulle bli nödvändigt i framtiden, säger Sara Nordén.

Resultaten från infiltrationsförsöket har nu sammanställts. Sammanställningen kommer att ingå i den komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen inför bygget av Kärnbränsleförvaret som görs under sommaren till Mark- och miljödomstolen.

Del av prövningen

Kompletteringen är en del av den tillståndsprövning som nu pågår där Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten prövar SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

FAKTA

Så går tillståndsprövningen till

SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn lämnades in 2011. De prövas nu av Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten som bland annat har skickat ut ansökningarna på remiss till olika instanser.
Myndigheterna ställer frågor till SKB och begär in kompletteringar. Den komplettering som gick in till Mark- och miljödomstolen i början av hösten 2014 handlade bland annat om olika frågor om naturmiljön i Forsmark (däribland infiltrationsförsöket).
När alla kompletteringar har skett och ansökningarna anses vara kompletta kommer de att kungöras. Kungörandet är en första milstolpe på vägen mot de fem ja som behövs för att tillstånd ska beviljas.
Först ska Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen rekommendera regeringen att tillstyrka eller avslå ansökningarna. Innan regeringen till sist fattar det avgörande beslutet tillfrågas även Östhammars kommun (om Kärnbränsleförvaret) och Oskarshamns kommun (om inkapslingsanläggningen).

Läs mer om tillståndsprövningen.

MER INFORMATION

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 26 juni 2014