Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

I höstas hölls huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om SKB:s system för att ta hand om det använda kärnbränslet. En av totalt fem veckors förhandling genomfördes i Gimo i Östhammars kommun. Foto: Mikael Wallerstedt.

Lägesuppdatering efter yttrandena

SKB:s metod för slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark har prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Nyligen lämnade båda instanserna sina respektive yttranden i tillståndsfrågan till regeringen. Här följer en lägesuppdatering av vad som händer nu och hur SKB ser på vägen framåt.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande var ett tydligt ja. Expertmyndigheten rekommenderar regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn

Mark- och miljödomstolen var positiv på flera viktiga punkter; platsen Forsmark, Natura 2000, skyddade arter, anläggningarna i Oskarshamn och miljökonsekvensbeskrivningen.

Men domstolen efterlyser också mer underlag om kopparkapslarna. Domstolen har inte avslagit ansökan men efterlyser mer information om vissa korrosionsfenomen relaterade till kopparkapslarna innan den sökta verksamheten kan kunna anses tillåtlig.  Läs mer: Fördjupat underlag ska ge tydligare svar om kopparkapseln.

SKB:s ansökan prövas mot två olika lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen. Mark- och miljödomstolen prövar SKB:s ansökan enligt miljöbalken och SSM enligt Kärntekniklagen. SSM är också remissinstans i miljöbalksprövningen. I miljöbalksprövningen måste domstolen säga ja eller nej utifrån det underlag som finns här och nu. Enligt kärntekniklagen sker en stegvis prövning, där SKB behöver ansöka om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att påbörja nya moment i förvarsprogrammet. Tillståndsprövningen baseras i varje steg på en uppdaterad säkerhetsanalys.

Korrosionsfrågorna är inte nya för SKB. SKB har jobbat med dem i flera år och de återfanns i materialet som presenterades under huvudförhandlingen i domstolen i höstas. SKB:s inställning är att de olika korrosionsfenomenen inte kommer att leda till att kopparkapslarna skadas på ett sätt som kan påverka den långsiktiga säkerheten.

SKB kommer att komplettera med mer information. För flera av korrosionsfrågorna pågår redan ett fördjupat arbete inför den säkerhetsredovisning som ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten i nästa steg.

Kompletteringarna blir klara under året. Det mesta av det SKB bedömer behövs för det domstolen efterlyser i yttrandet är klart eller finns i planerna för 2018. Några mindre studier kan tillkomma, i form av ytterligare labbstudier och beräkningsanalyser.

Domstolen har lämnat ifrån sig handläggningen till regeringen. I och med yttrandet ligger nu ärendet hos Miljö- och energidepartementet för vidare utredning. SKB har ännu inte fått någon begäran från departementet om att komma in med kompletteringar men utgår i planeringen från att det kommer en sådan.

Det är regeringen som fattar beslut om tillåtlighet. Innan beslut ställs också frågan till Östhammars och Oskarshamns kommun. Östhammars kommun hade planerat att hålla en rådgivande folkomröstning i slutförvarsfrågan men den ställdes in efter domstolens besked. Det är respektive kommuns fullmäktige som formellt fattar beslut i frågan.

Den fortsatta tidsplanen är oviss. SKB kan styra över hur lång tid det tar att göra kompletteringarna men inte den fortsatta handläggningstiden hos regeringen. SKB har ett informationsutbyte med departementet och är angelägna om att tillståndsfrågan drivs framåt.

Planeringsmässiga konsekvenser för hela tillståndsprojektet. SKB har inlett ett brett konsekvensanalysarbete och sett över interna verksamhetsplaner för kommande år för att säkra att planerade jobb och åtgärder görs i rätt ordning. För inkapslingsanläggningen Clink läggs nu fokus på att fullfölja systemkonstruktionsfasen innan vidare steg tas. I projekt Kärnbränsleförvaret ändras ordningen på vissa inplanerade arbeten. Övergripande teknikutveckling fortsätter enligt plan.

Det mesta av verksamheten ser ut som vanligt. Den dagliga driften på SFR och Clab pågår precis som vanligt. SKB har verksamhet i Oskarshamn, Östhammar och Solna och är fortsatt en stark partner i det regionala och lokala näringslivet, bland annat genom Mervärdesavtalet där period 1 fortsätter fram till dess att regeringen gett tillåtlighet.

Frågan om ansvar efter förslutning utreds. En annan fråga som mark- och miljödomstolen och även Östhammars kommun har lyft är ansvaret efter förslutning. Vem har sistahandsansvaret för slutförvaret? Detta är idag inte reglerat i lag. Regeringen har tillsatt en utredning för en översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet som innefattar ansvarsfrågan. Utredningen ska redovisas under hösten 2018.

Tillståndsprocessen för utbyggt SFR pågår. Tillståndsprocessen för att bygga ut det befintliga slutförvaret för låg och medelaktivt avfall, SFR, i Forsmark pågår för fullt och påverkas inte tidsmässigt av yttrandena om kärnbränsleförvaret. Anläggningen behöver byggas ut för att kunna omhänderta rivningsavfallet från de svenska kärnkraftsreaktorerna. Ansökan kungjordes i slutet av 2017 och under våren kommer olika remissinstanser att yttra sig om SKB:s ansökan. En huvudförhandling i miljöprövningen kan komma att äga rum under senare delen av året.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 7 mars 2018