Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

I höstas hölls huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om SKB:s system för att ta hand om det använda kärnbränslet. En av totalt fem veckors förhandling genomfördes i Gimo i Östhammars kommun. Foto: Mikael Wallerstedt.

Lägesuppdatering efter yttrandena

SKB:s metod för slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark har prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Nyligen lämnade båda instanserna sina respektive yttranden i tillståndsfrågan till regeringen. Här följer en lägesuppdatering av vad som händer nu och hur SKB ser på vägen framåt.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande var ett tydligt ja. Expertmyndigheten rekommenderar regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn

Mark- och miljödomstolen var positiv på flera viktiga punkter; platsen Forsmark, Natura 2000, skyddade arter, anläggningarna i Oskarshamn och miljökonsekvensbeskrivningen.

Men domstolen efterlyser också mer underlag om kopparkapslarna. Domstolen har inte avslagit ansökan men efterlyser mer information om vissa korrosionsfenomen relaterade till kopparkapslarna innan den sökta verksamheten kan kunna anses tillåtlig.  Läs mer: Fördjupat underlag ska ge tydligare svar om kopparkapseln.

SKB:s ansökan prövas mot två olika lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen. Mark- och miljödomstolen prövar SKB:s ansökan enligt miljöbalken och SSM enligt Kärntekniklagen. SSM är också remissinstans i miljöbalksprövningen. I miljöbalksprövningen måste domstolen säga ja eller nej utifrån det underlag som finns här och nu. Enligt kärntekniklagen sker en stegvis prövning, där SKB behöver ansöka om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att påbörja nya moment i förvarsprogrammet. Tillståndsprövningen baseras i varje steg på en uppdaterad säkerhetsanalys.

Korrosionsfrågorna är inte nya för SKB. SKB har jobbat med dem i flera år och de återfanns i materialet som presenterades under huvudförhandlingen i domstolen i höstas. SKB:s inställning är att de olika korrosionsfenomenen inte kommer att leda till att kopparkapslarna skadas på ett sätt som kan påverka den långsiktiga säkerheten.

SKB kommer att komplettera med mer information. För flera av korrosionsfrågorna pågår redan ett fördjupat arbete inför den säkerhetsredovisning som ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten i nästa steg.

Kompletteringarna blir klara under året. Det mesta av det SKB bedömer behövs för det domstolen efterlyser i yttrandet är klart eller finns i planerna för 2018. Några mindre studier kan tillkomma, i form av ytterligare labbstudier och beräkningsanalyser.

Domstolen har lämnat ifrån sig handläggningen till regeringen. I och med yttrandet ligger nu ärendet hos Miljö- och energidepartementet för vidare utredning. SKB har ännu inte fått någon begäran från departementet om att komma in med kompletteringar men utgår i planeringen från att det kommer en sådan.

Det är regeringen som fattar beslut om tillåtlighet. Innan beslut ställs också frågan till Östhammars och Oskarshamns kommun. Östhammars kommun hade planerat att hålla en rådgivande folkomröstning i slutförvarsfrågan men den ställdes in efter domstolens besked. Det är respektive kommuns fullmäktige som formellt fattar beslut i frågan.

Den fortsatta tidsplanen är oviss. SKB kan styra över hur lång tid det tar att göra kompletteringarna men inte den fortsatta handläggningstiden hos regeringen. SKB har ett informationsutbyte med departementet och är angelägna om att tillståndsfrågan drivs framåt.

Planeringsmässiga konsekvenser för hela tillståndsprojektet. SKB har inlett ett brett konsekvensanalysarbete och sett över interna verksamhetsplaner för kommande år för att säkra att planerade jobb och åtgärder görs i rätt ordning. För inkapslingsanläggningen Clink läggs nu fokus på att fullfölja systemkonstruktionsfasen innan vidare steg tas. I projekt Kärnbränsleförvaret ändras ordningen på vissa inplanerade arbeten. Övergripande teknikutveckling fortsätter enligt plan.

Det mesta av verksamheten ser ut som vanligt. Den dagliga driften på SFR och Clab pågår precis som vanligt. SKB har verksamhet i Oskarshamn, Östhammar och Solna och är fortsatt en stark partner i det regionala och lokala näringslivet, bland annat genom Mervärdesavtalet där period 1 fortsätter fram till dess att regeringen gett tillåtlighet.

Frågan om ansvar efter förslutning utreds. En annan fråga som mark- och miljödomstolen och även Östhammars kommun har lyft är ansvaret efter förslutning. Vem har sistahandsansvaret för slutförvaret? Detta är idag inte reglerat i lag. Regeringen har tillsatt en utredning för en översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet som innefattar ansvarsfrågan. Utredningen ska redovisas under hösten 2018.

Tillståndsprocessen för utbyggt SFR pågår. Tillståndsprocessen för att bygga ut det befintliga slutförvaret för låg och medelaktivt avfall, SFR, i Forsmark pågår för fullt och påverkas inte tidsmässigt av yttrandena om kärnbränsleförvaret. Anläggningen behöver byggas ut för att kunna omhänderta rivningsavfallet från de svenska kärnkraftsreaktorerna. Ansökan kungjordes i slutet av 2017 och under våren kommer olika remissinstanser att yttra sig om SKB:s ansökan. En huvudförhandling i miljöprövningen kan komma att äga rum under senare delen av året.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 7 mars 2018