Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Kompletteringar ska granskas internationellt

SKB kommer att låta internationell expertis granska det kompletterande materialet i slutförvarsansökan, innan det skickas in till regeringskansliet. Den internationella granskningen ska ge en allsidig och objektiv bedömning av det nya underlaget.

SKB:s ansökan om att få tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet bereds just nu på Miljö- och energidepartementet, inför ett beslut av regeringen längre fram.

Innan dess har SKB fått möjlighet att komplettera ansökan, bland annat med mer information om de korrosionsfenomen som Mark- och miljödomstolen ansåg behövde belysas ytterligare.

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: Gabriel Liljevall.

SKB jobbar för närvarande med studier och analyser som ska ingå i det nya materialet. Det handlar dels om laboratorieexperiment, dels om nya beräkningsanalyser. Innan underlaget skickas till departementet kommer SKB låta det granskas av en internationell grupp experter.

– Den vetenskapliga kvaliteten är förstås viktig. Därför vänder vi oss till internationella experter för att få en allsidig och objektiv bedömning, säger Allan Hedin, SKB:s säkerhetsanalytiker.

Omfattande arbete

Även om korrosionsfrågorna som domstolen lyfte i sitt yttrande inte är nya för SKB är det ett omfattande och noggrant arbete som nu genomförs för att ta fram det fördjupade underlaget. De nya studierna planeras till stor del vara genomförda till årsskiftet, sedan ska materialet sammanställas.

Arbetets omfattning och den internationella granskningen innebär att SKB kommer att begära anstånd med att skicka in kompletteringen till den 30 april 2019. Ursprungligen hade Miljö- och energidepartementet efterfrågat materialet till den 7 januari 2019.

– Eftersom flera av de här frågorna fanns planerade inför nästa säkerhetsredovisning till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hade vi mycket som redan var färdigt eller på gång. Det vi gjort nu är framförallt att påskynda det här arbetet. Samtidigt finns det moment som är svåra att skynda på med de kvalitetskrav vi har. Vi vill ju lämna ifrån oss ett material som är komplett och som mottagaren ska kunna förstå och dra korrekta slutsatser utifrån.

– Det återstår visserligen mycket arbete innan vi är klara med kompletteringarna men av det som framkommit hittills finns det inget som motsäger vår tidigare bedömning, nämligen att de här korrosionsfenomenen inte kommer att leda till att kopparkapslarna skadas på ett sätt som kan påverka den långsiktiga säkerheten i slutförvaret, säger Allan Hedin.

Fakta

Huvudförhandling i höstas

SKB:s ansökan har prövats av SSM enligt kärntekniklagen och Mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Under hösten 2017 pågick huvudförhandling i miljöprövningen. Den 23 januari i år lämnade både domstolen och SSM sina respektive yttranden till regeringen, varpå regeringskansliets beredning tog vid. SSM ansåg i sitt yttrande att SKB:s underlag är tillräckligt för att regeringen ska kunna säga ja till SKB:s ansökningar, medan domstolen ansåg att det först krävs kompletterande material om kopparkapslarna.

I början av juni i år fattade Oskarshamns kommun beslut om att den ställer sig bakom SKB:s planer på att bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i kommunen. Inkapsling är det första steget i SKB:s metod för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 28 juni 2018