Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288

Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygga ut den sista etappen mellan Gimo och Börstil, strax utanför Östhammar. Målet med arbetet är att öka trafiksäkerheten och höja framkomligheten.

Väg 288 är ett regionalt stråk som förbinder Uppsala med några av tätorterna i Östhammars kommun, Alunda, Gimo och Östhammar. Flera av kommunens stora arbetsgivare såsom Sandvik Coromant, SKB, Forsmarks kärnkraftverk och Östhammars kommun gagnas av att pendlingen underlättas till och från Uppsala och inom kommunen.

Eftersom regionen saknar spårbunden kollektivtrafik är 288:an av yttersta vikt för pendling och kompetensförsörjning till de olika städerna i regionen. Den är också viktig för tillgängligheten till kommunens skolor, vårdgivare och övriga samhällsfunktioner samt att den är rekommenderad för transporter av farligt gods.

– Genom utbyggnaden ökar trafiksäkerheten och framkomligheten samtidigt som hastighetsbegränsningen kommer att öka till 100 km/h på 95 procent av vägen vilket möjliggör en effektiv pendling mellan Uppsala och bland andra Forsmark och SKB:s slutförvar, säger Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammars kommun.

Lättare att locka arbetskraft

Trafikverket uppskattar att etappen kommer landa på ca 550 miljoner kronor, av dessa kommer 475 miljoner kronor från Uppsala läns länstransportplan och de resterande 75 miljonerna skjuter kommunen till genom det mervärdesavtal som tecknades 2009 mellan Östhammars kommun och SKB.

SKB:s vd Stefan Engdahl och Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammars kommun.

– Vi ser det här som en investering i Östhammars kommun där vi har det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall och där även slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att byggas. Vi är i stort behov av rätt kompetens och därför är det av yttersta vikt att det är smidigt och säkert att arbetspendla, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

– Vi är väldigt glada för det avtal vi slutit med SKB om finansieringen som möjliggör att vi nu äntligen kan påbörja arbetet med väg 288 ihop med Trafikverket och region Uppsala. Det kommer att underlätta resorna för arbetstagare och vår förhoppning är att väg 288 ska möjliggöra kompetensförsörjning från Uppsala och andra kringliggande städer samt på sikt öka inflyttning, transporter och turism till Östhammars kommun, säger Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammar.

Om väg 288

Väg 288 har sedan 2010 byggts om i etapper, först mellan Uppsala och Hov, sedan till Alunda respektive Gimo och den återstående sträckan är Gimo till Börstil, som ligger strax utanför Östhammar.
De 14 kilometrarna mellan Gimo och Börstil som ännu inte är utbyggda är i dåligt skick och har länge varit en olycksdrabbad väg, inte minst på vintern, med många kurvor och begränsad sikt. Under utbyggnaden kommer kurvor planas ut för att förbättra sikten, korsningar förbättras och placering av busshållplatser ses över för att vara tillgänglighetsanpassade.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

Publicerad: 2 november 2023