Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288

Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygga ut den sista etappen mellan Gimo och Börstil, strax utanför Östhammar. Målet med arbetet är att öka trafiksäkerheten och höja framkomligheten.

Väg 288 är ett regionalt stråk som förbinder Uppsala med några av tätorterna i Östhammars kommun, Alunda, Gimo och Östhammar. Flera av kommunens stora arbetsgivare såsom Sandvik Coromant, SKB, Forsmarks kärnkraftverk och Östhammars kommun gagnas av att pendlingen underlättas till och från Uppsala och inom kommunen.

Eftersom regionen saknar spårbunden kollektivtrafik är 288:an av yttersta vikt för pendling och kompetensförsörjning till de olika städerna i regionen. Den är också viktig för tillgängligheten till kommunens skolor, vårdgivare och övriga samhällsfunktioner samt att den är rekommenderad för transporter av farligt gods.

– Genom utbyggnaden ökar trafiksäkerheten och framkomligheten samtidigt som hastighetsbegränsningen kommer att öka till 100 km/h på 95 procent av vägen vilket möjliggör en effektiv pendling mellan Uppsala och bland andra Forsmark och SKB:s slutförvar, säger Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammars kommun.

Lättare att locka arbetskraft

Trafikverket uppskattar att etappen kommer landa på ca 550 miljoner kronor, av dessa kommer 475 miljoner kronor från Uppsala läns länstransportplan och de resterande 75 miljonerna skjuter kommunen till genom det mervärdesavtal som tecknades 2009 mellan Östhammars kommun och SKB.

SKB:s vd Stefan Engdahl och Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammars kommun.

– Vi ser det här som en investering i Östhammars kommun där vi har det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall och där även slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att byggas. Vi är i stort behov av rätt kompetens och därför är det av yttersta vikt att det är smidigt och säkert att arbetspendla, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

– Vi är väldigt glada för det avtal vi slutit med SKB om finansieringen som möjliggör att vi nu äntligen kan påbörja arbetet med väg 288 ihop med Trafikverket och region Uppsala. Det kommer att underlätta resorna för arbetstagare och vår förhoppning är att väg 288 ska möjliggöra kompetensförsörjning från Uppsala och andra kringliggande städer samt på sikt öka inflyttning, transporter och turism till Östhammars kommun, säger Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammar.

Om väg 288

Väg 288 har sedan 2010 byggts om i etapper, först mellan Uppsala och Hov, sedan till Alunda respektive Gimo och den återstående sträckan är Gimo till Börstil, som ligger strax utanför Östhammar.
De 14 kilometrarna mellan Gimo och Börstil som ännu inte är utbyggda är i dåligt skick och har länge varit en olycksdrabbad väg, inte minst på vintern, med många kurvor och begränsad sikt. Under utbyggnaden kommer kurvor planas ut för att förbättra sikten, korsningar förbättras och placering av busshållplatser ses över för att vara tillgänglighetsanpassade.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 2 november 2023