Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Inbjudan till samråd om havsvattenuttag

Svensk Kärnbränslehantering AB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande uttag av havsvatten i Forsmark, Östhammars kommun.

Uttaget av havsvatten från Öregrundsgrepen syftar till att försörja planerade anläggningar i Forsmark – Slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) – med industrivatten.

Uttag av havsvatten kräver ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett avgränsningssamråd behöver genomföras. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas.

SKB bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan. Samrådsunderlaget där den planerade verksamheten beskrivs närmare hittar du här. Det går även bra att begära ut samrådsunderlaget från SKB:s kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter på eller frågor om den planerade ansökan kan lämnas skriftligen senast den 16 oktober 2020.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Helén Segerstedt på telefon: 070–693 64 25. Samrådssynpunkter lämnas skriftligen via e-post till: registrator@skb.se. Ange ”Avgränsningssamråd havsvattenuttag” i titeln på brevet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 16 september 2020