Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Michael Sailer Från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin

Högt betyg från internationella granskare

Ett moget forskningsprogram som samtidigt är innovativt och tillämpar bästa möjliga teknik. Så lyder omdömet i slutrapporten från den internationella expertgrupp, som under ett års tid granskat delar av underlaget till SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Tempot skruvas upp för granskningen av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i uppländska Forsmark. I början av juni 2012 var det dags för ett stort antal organisationer, myndigheter, kommuner och andra remissinstanser att uttala sig om huruvida de anser att ansökan behöver kompletteras – och i så fall inom vilka områden.
Den 13 juni var det analysen av den långsiktiga säkerheten som står i fokus tillsammans med valet av plats och metod.

Sedan i maj 2011 har en oberoende internationell granskningsgrupp på regeringens uppdrag specialstuderat underlaget i ansökan för dessa frågor. Gruppen var utsedd av OECD:s kärnenergibyrå NEA. De tio medlemmarna är experter inom olika vetenskapliga områden och kommer från organisationer och universitet i sju länder.

Nöjda granskare

Gruppens ordförande Michael Sailer, till vardags direktör för tyska Öko-Institut (ett institut för tillämpad ekologisk forskning), är mycket nöjd med vad han har sett.

– SKB:s argumentation när det gäller den långsiktiga säkerheten är övertygande och bygger på de senaste vetenskapliga rönen. Vår bedömning vid det här stadiet i ansökansprocessen är att underlaget är tillräckligt och att det håller hög internationell klass.

– Vi har heller inte hittat någon allvarlig brist när det gäller fullständig-heten. Alla frågor som är viktiga för den långsiktiga säkerheten har behandlats och vi ser inte heller att något saknas eller är felaktigt.

Vidare arbete

På några områden anser expertgruppen att SKB bör arbeta vidare för att öka precisionen i analysen. Det gäller till exempel att få ett svar på den omdebatterade frågan om koppar verkligen korroderar i rent syrefritt vatten.

– Vi har gått igenom den vetenskapliga litteraturen och inte funnit några övertygande belägg för att koppar korroderar i syrgasfritt vatten, konstaterar Michael Sailer.

– Och även om så skulle vara fallet kan man inte bara underkänna kopparkapseln och KBS-3-metoden utan att först gå vidare och se vad det har för betydelse för säkerheten.

Allan Hedin, som är ansvarig för SKB:s säkerhetsanalyser håller med om gruppens slutsatser:

– Vi håller med om att det är angeläget att reda ut den här frågan och har ju också flera experiment i gång för att komma vidare.

Kvaliteten viktig

Ett annat tillfälle att öka kunskapen kommer när arbetet med att ta sig ner i berget i Forsmark startar. Av naturliga skäl är det först då det går att få ännu bättre data om de geologiska förhållandena på djupet.

Den internationella granskningsgruppen påpekade också att det är viktigt att SKB har ett bra system för kvalitetssäkringen när man går från forsknings- och utvecklingsfasen och vidare till industriell produktion. Speciellt viktigt är detta när de gäller tillverkningen och installationen av kapseln och bufferten.

– Vi uppskattar den gedigna granskningsrapporten från expertgruppen, säger Allan Hedin. Vi har redan arbeten i gång inom de allra flesta områden där man vill se ett fördjupat underlag till framtida steg av prövningsprocessen. Expertgruppens rekommendationer ger oss ett bra stöd för vårt fortsatta arbete.


Se en video med SKB:s säkerhetsanalytiker Allan Hedin som berättar om granskningen.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 13 juni 2012