Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Michael Sailer Från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin

Högt betyg från internationella granskare

Ett moget forskningsprogram som samtidigt är innovativt och tillämpar bästa möjliga teknik. Så lyder omdömet i slutrapporten från den internationella expertgrupp, som under ett års tid granskat delar av underlaget till SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Tempot skruvas upp för granskningen av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i uppländska Forsmark. I början av juni 2012 var det dags för ett stort antal organisationer, myndigheter, kommuner och andra remissinstanser att uttala sig om huruvida de anser att ansökan behöver kompletteras – och i så fall inom vilka områden.
Den 13 juni var det analysen av den långsiktiga säkerheten som står i fokus tillsammans med valet av plats och metod.

Sedan i maj 2011 har en oberoende internationell granskningsgrupp på regeringens uppdrag specialstuderat underlaget i ansökan för dessa frågor. Gruppen var utsedd av OECD:s kärnenergibyrå NEA. De tio medlemmarna är experter inom olika vetenskapliga områden och kommer från organisationer och universitet i sju länder.

Nöjda granskare

Gruppens ordförande Michael Sailer, till vardags direktör för tyska Öko-Institut (ett institut för tillämpad ekologisk forskning), är mycket nöjd med vad han har sett.

– SKB:s argumentation när det gäller den långsiktiga säkerheten är övertygande och bygger på de senaste vetenskapliga rönen. Vår bedömning vid det här stadiet i ansökansprocessen är att underlaget är tillräckligt och att det håller hög internationell klass.

– Vi har heller inte hittat någon allvarlig brist när det gäller fullständig-heten. Alla frågor som är viktiga för den långsiktiga säkerheten har behandlats och vi ser inte heller att något saknas eller är felaktigt.

Vidare arbete

På några områden anser expertgruppen att SKB bör arbeta vidare för att öka precisionen i analysen. Det gäller till exempel att få ett svar på den omdebatterade frågan om koppar verkligen korroderar i rent syrefritt vatten.

– Vi har gått igenom den vetenskapliga litteraturen och inte funnit några övertygande belägg för att koppar korroderar i syrgasfritt vatten, konstaterar Michael Sailer.

– Och även om så skulle vara fallet kan man inte bara underkänna kopparkapseln och KBS-3-metoden utan att först gå vidare och se vad det har för betydelse för säkerheten.

Allan Hedin, som är ansvarig för SKB:s säkerhetsanalyser håller med om gruppens slutsatser:

– Vi håller med om att det är angeläget att reda ut den här frågan och har ju också flera experiment i gång för att komma vidare.

Kvaliteten viktig

Ett annat tillfälle att öka kunskapen kommer när arbetet med att ta sig ner i berget i Forsmark startar. Av naturliga skäl är det först då det går att få ännu bättre data om de geologiska förhållandena på djupet.

Den internationella granskningsgruppen påpekade också att det är viktigt att SKB har ett bra system för kvalitetssäkringen när man går från forsknings- och utvecklingsfasen och vidare till industriell produktion. Speciellt viktigt är detta när de gäller tillverkningen och installationen av kapseln och bufferten.

– Vi uppskattar den gedigna granskningsrapporten från expertgruppen, säger Allan Hedin. Vi har redan arbeten i gång inom de allra flesta områden där man vill se ett fördjupat underlag till framtida steg av prövningsprocessen. Expertgruppens rekommendationer ger oss ett bra stöd för vårt fortsatta arbete.


Se en video med SKB:s säkerhetsanalytiker Allan Hedin som berättar om granskningen.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 13 juni 2012