Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Fullt hus på temakväll om fågel och vilt i Forsmark

Fullsatt var det på SKB:s temakväll i Snesslinge skola häromkvällen. Fågelforskaren Martin Green och viltexperten Johan Truvé redovisade resultatet av tio års arbete att kartlägga och övervaka faunan i Forsmarksområdet.

Forsmark är ett mycket fågelrikt område. Varje år häckar här 30 000 par av totalt 155 arter. Och den vanligaste fågeln i området är lövsångare, följd av bofink, rödhake, taltrast och kungsfågel.

Det var några av de intressanta fågeldata som ornitologen och forskaren Martin Green berättade om på SKB:s temakväll i förra veckan.

Referensdata

SKB:s inventering av fågel och vilt i Forsmark har pågått sedan 2002 då platsundersökningarna inleddes. SKB ville ta reda på hur den ökade aktiviteten i området påverkade faunan. Nu är platsundersökningarna avslutade, men inventeringarna fortsätter.

– Det är värdefullt för oss att få in data från en lång störningsfri period för att ha något att jämföra med när bygget av Kärnbränsleförvaret börjar, sa SKB:s platsekolog Sara Nordén och nämnde att den information man får in också används i företagets säkerhetsanalyser.

Elva arter

Martin Green följer i sina inventeringar elva särskilt skyddsvärda arter. Vart femte år gör han också en större inventering och räknar alla fågelarter.

Mellan 2002 och 2012 har han bara noterat små variationer i Forsmarks fågelbestånd.

– Generellt sett går det bra för Forsmarks fåglar, och efter vad jag kunnat se har SKB:s aktiviteter i området bara orsakat små störningar på fågellivet, sade han.

Havsörnen extra känslig

Det tydligaste exemplet på det är havsörnen, som också är en av de arter som man vet är särskilt störningskänslig.

– Första året lyckades 70–80 procent av häckningar. Året när platsundersökningarna drog igång såg det däremot sämre ut, sa han men tillade att SKB då styrde om sina aktiviteter till andra områden för att minska störningarna.

Jämn könsfördelning

SKB har också hållit ett vakande öga på viltet i området, inte minst älgarna. Johan Truvé från företaget Svensk Naturförvaltning berättade om den senaste inventeringen i våras med helikopter.

– Enligt våra beräkningar finns det 320 älgar i området, som är på 46 000 hektar. Könsfördelningen i beståndet var 50–50 och korna hade i genomsnitt 0,72 kalvar, vilket är normalt, sa han.

Att inventera vilt har sina svårigheter. Det finns två användbara metoder förutom flyginventering: att räkna spillning och spåra i snön.

– Ingen av dem är särskilt exakt, men om man mäter under en längre period får man fram ett jämförelseindex som visar hur beståndet utvecklar sig, förklarade han.

Rådjuren minskar

I inventeringen ingår förutom älg också rådjur, en stam som minskat betydligt sedan mätningarna inleddes.

– Mellan 2002 och 2012 minskade den med 50 procent, berättade Johan Truvé.

Det kan ha flera orsaker. En kan vara att rävarna har återhämtat sig från skabbutbrottet i början av 2000-talet.

– En annan att de senaste vintrarna varit hårda, och att lodjuren blivit vanligare i Uppland.

Fotnot: Rubriken på SKB:s nästa temakväll är ”Tala med framtiden – om informationsöverföring”. Den hålls i Österbybruks herrgård den 4 december kl 18.

Fakta

SKB:s fågel- och viltinventering

SKB inventerar elva rödlistade fågelarter: slaguggla, storlom, mindre hackspett, orre, tjäder, järpe, havsörn, törnskata, göktyta, fiskgjuse och bivråk. Vart femte år räknas före-komsten av alla fågelarter i området.

Viltinventeringen görs vart femte år. De arter som SKB framför allt följer är: älg, vildsvin, rådjur, hare, räv, lo, mård, mink, utter.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 19 november 2012