Fokus på tillståndsprocessen i digitalt seminarium

Fredagen den 15 oktober bjöd SKB in till digitalt seminarium om läget i den fortsatta tillståndsprövningen. Medverkade gjorde SKB:s vd Johan Dasht, Lisa Ranlöf, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten samt kommunalråden i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. Tiina Jalonen, utvecklingschef på SKB:s finska motsvarighet Posiva, berättade om hur långt processen mot ett färdigt slutförvar kommit i Finland. Sofie Gunnarsson modererade samtalet.

I augusti fattade regeringen beslut om att endast godkänna de delar i SKB:s ansökan som rör utökad mellanlagring av kärnbränsle i anläggningen Clab utanför Oskarshamn. De delar som rör inkapslingsanläggning och kärnbränsleförvar sköts upp och en ny remissrunda till SSM och Kärnavfallsrådet påbörjades.

Samtliga deltagare i fredagens seminarium delade bilden att det redan i dagsläget finns ett komplett underlag för regeringen att kunna fatta beslut i tillåtlighetsfrågan om slutförvarssystemet.

– Vi ställer oss frågande till den här hanteringen av frågan. Man skickar ut gamla frågor på remiss trots att expertmyndigheten redan sagt ja. I alla andra frågor litar man på sina expertmyndigheter. Vi har gång på gång frågat om regeringen saknar något underlag för att fatta beslut om slutförvaret och fått nej som svar, säger SKB:s vd Johan Dasht i seminariet.

Fördröjningen är också kostsam. Att beslutet dröjer kostar mellan 900 miljoner och en miljard kronor per år poängterar Johan Dasht.

– Jag vill vara väldigt tydlig, fortsätter han. Vi vill inte blanda oss i det politiska spelet gällande om man är för eller emot kärnkraft. Vi har ett befintligt avfall och det är vårt uppdrag och ansvar att ta hand om det.

I Finland fattade regeringen beslut om tidtabellen för hanteringen av använt kärnbränsle redan 1983. Posivas slutförvarsmetod bygger på den som SKB utvecklat i Sverige. Metoden godkändes i Finland redan år 2000 och efter en lång period av teknikutveckling där SKB och Posiva har haft ett tätt samarbete, pågår nu konstruktionen av det finska slutförvaret för fullt.

– Vi har inte samma politiska debatt om slutförvarsfrågan i Finland. Generellt så är den politiska atmosfären god kring slutförvarsfrågan och den gemensamma bilden är att det är bättre att vi tar hand om det använda kärnbränslet än att skjuta beslutet vidare, säger Posivas utvecklingschef Tiina Jalonen.

Se mer: Informationsfilm om det finska slutförvaret i Olkiluoto

Lisa Ranlöf från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, berättade om expertmyndighetens roll som oberoende stöd till regeringen, och om den stegvisa prövning av slutförvaret som fortsätter också efter ett regeringsbeslut. SSM tillstyrkte SKB:s ansökan 2018 och bedömde då att SKB:s slutförvarslösning i sin helhet var robust.

– Det är beslutsfattarna som avgör när beslut tas, men vår bedömning är att det finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut i tillståndsfrågan, säger Lisa Ranlöf.

Kommunerna i sin tur uttrycker en viss oro över att ju längre tiden går desto mer ökar risken för att både medborgare och politiker kommer att tappa engagemanget. Frågan har redan dragits ut över flera mandatperioder:

– Vi känner en frustration över att regeringen dröjer när vi som är en liten kommun tar ett så stort nationellt ansvar. Frågan är om det funkar att vänta över ett val till. Tillståndet från kommunen är en färskvara, sa Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Senare på eftermiddagen kom SSM:s svar på remissen från Miljödepartementet. Myndigheten anser att de studier som remissen tar upp inte medför några skäl till att ändra myndighetens tidigare bedömningar om slutförvaret. SSM anser heller inte att någon ytterligare redovisning kring SKB:s långtidsförsök LOT är nödvändig, vilket också var en fråga som ställdes i remissen.

Se seminariet i sin helhet

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 18 oktober 2021