Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Fotomontage av området runt Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, under byggskedet. Foto/Illustration: SKB.

Begränsade miljökonsekvenser från utbyggt SFR

SKB har under många år utrett och analyserat vilka tänkbara miljöeffekter ett utbyggt SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, skulle kunna leda till. Under huvudförhandlingen som nu pågår kommer dessa frågor att presenteras och diskuteras.  

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är ett av flera centrala dokument i ansökningarna. Den beskriver de samlade miljökonsekvenserna av SFR och dess utbyggnad.

SKB har genom befintligt SFR skaffat sig god erfarenhet av hur anläggningen fungerar och platsundersökningarna har gett kunskap om området. SKB har dessutom genomfört en mängd olika utredningar och inventeringar som har gett data för att kunna bedöma eventuella miljökonsekvenser av verksamheten.

Mikael Gontier är miljöspecialist på SKB. Foto: SKB.

– Med denna kunskap som grund har vi bedömt hur verksamheten kan komma att påverka människa och miljön, och vi kan konstatera att miljökonsekvenserna blir begränsade och hanterbara, säger Mikael Gontier, miljöspecialist på SKB.

Utbyggnad av SFR leder till ett relativt stort uttag av berg. SKB ansöker om att få använda en del av bergmassorna från byggandet som utfyllnad i havet för att utöka industriområdet, vilket ger en lokal miljöpåverkan i området. Under förhandlingen berättar SKB om hur bergmassorna kommer att hanteras och om planerade åtgärder för att rena till exempel lak- och spillvatten för att undvika bland annat utsläpp av kväve i det omgivande havet.

Utbyggnaden leder till en viss ökning av transporter samt bullerstörningar under själva bygget. Störningarna är jämförbara med konsekvenser från andra bergbyggnads- och infrastrukturprojekt av samma storlek.

– Bullerpåverkan längs vägarna är mycket begränsad men det går inte att utesluta att enskilda personer kan uppleva att de störs. Samtidigt planerar SKB att vidta åtgärder för att begränsa bullerpåverkan. Dels planeras transporter av bergmassorna kunna ske med fartyg dels planerar vi för bullerdämpande åtgärder längs väg 76, konstaterar Mikael Gontier.

Havsörn. Foto: Håkan Karlsson.

SKB har också genomfört naturmiljöinventeringar och under lång tid följt upp platsens naturvärden, bland annat av fågellivet i området. Påverkan på kustfåglar i

området bedöms som begränsad, både i tid och omfattning. Bullernivåerna i de områden där det finns flest häckande fåglar ligger med god marginal under de nivåer som kan medföra störning.

– Jag känner mig trygg med att vår miljökonsekvensbeskrivning är väl genomarbetad och heltäckande och svarar upp mot det som prövningen enligt miljöbalken kräver, avslutar Mikael Gontier.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 26 september 2019