Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Fotomontage av området runt Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, under byggskedet. Foto/Illustration: SKB.

Begränsade miljökonsekvenser från utbyggt SFR

SKB har under många år utrett och analyserat vilka tänkbara miljöeffekter ett utbyggt SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, skulle kunna leda till. Under huvudförhandlingen som nu pågår kommer dessa frågor att presenteras och diskuteras.  

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är ett av flera centrala dokument i ansökningarna. Den beskriver de samlade miljökonsekvenserna av SFR och dess utbyggnad.

SKB har genom befintligt SFR skaffat sig god erfarenhet av hur anläggningen fungerar och platsundersökningarna har gett kunskap om området. SKB har dessutom genomfört en mängd olika utredningar och inventeringar som har gett data för att kunna bedöma eventuella miljökonsekvenser av verksamheten.

Mikael Gontier är miljöspecialist på SKB. Foto: SKB.

– Med denna kunskap som grund har vi bedömt hur verksamheten kan komma att påverka människa och miljön, och vi kan konstatera att miljökonsekvenserna blir begränsade och hanterbara, säger Mikael Gontier, miljöspecialist på SKB.

Utbyggnad av SFR leder till ett relativt stort uttag av berg. SKB ansöker om att få använda en del av bergmassorna från byggandet som utfyllnad i havet för att utöka industriområdet, vilket ger en lokal miljöpåverkan i området. Under förhandlingen berättar SKB om hur bergmassorna kommer att hanteras och om planerade åtgärder för att rena till exempel lak- och spillvatten för att undvika bland annat utsläpp av kväve i det omgivande havet.

Utbyggnaden leder till en viss ökning av transporter samt bullerstörningar under själva bygget. Störningarna är jämförbara med konsekvenser från andra bergbyggnads- och infrastrukturprojekt av samma storlek.

– Bullerpåverkan längs vägarna är mycket begränsad men det går inte att utesluta att enskilda personer kan uppleva att de störs. Samtidigt planerar SKB att vidta åtgärder för att begränsa bullerpåverkan. Dels planeras transporter av bergmassorna kunna ske med fartyg dels planerar vi för bullerdämpande åtgärder längs väg 76, konstaterar Mikael Gontier.

Havsörn. Foto: Håkan Karlsson.

SKB har också genomfört naturmiljöinventeringar och under lång tid följt upp platsens naturvärden, bland annat av fågellivet i området. Påverkan på kustfåglar i

området bedöms som begränsad, både i tid och omfattning. Bullernivåerna i de områden där det finns flest häckande fåglar ligger med god marginal under de nivåer som kan medföra störning.

– Jag känner mig trygg med att vår miljökonsekvensbeskrivning är väl genomarbetad och heltäckande och svarar upp mot det som prövningen enligt miljöbalken kräver, avslutar Mikael Gontier.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 26 september 2019