Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

350 frågor och svar

Den 2 april togs ytterligare ett steg i miljöbalksärendet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Då lämnade SKB svar på runt 350 mindre och större frågor till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller i prövningen av ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken för hela systemet. Något som både innefattar Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn som byggs ihop med Mellanlagret för använt kärnbränsle. Ansökan lämnades in till domstolen våren 2011 som därefter skickade iväg den på remiss.

Miljöorganisationer, de berörda kommunerna och länsstyrelserna, universitet och högskolor samt andra myndigheter och organisationer har fått svara på vad de anser att ansökan behöver kompletteras med. Förra året skickade Mark- och miljödomstolen synpunkterna vidare till SKB som haft till 2 april i år på sig att bemöta remissinstansernas krav på kompletteringar.

Omfattande arbete

Det har varit ett omfattande arbete där över 50 personer på företaget arbetat med att plocka fram material. 2 april lämnades en hel pärm med handlingar in till myndigheten.

– Det här är de första kompletteringarna vi gör av miljöbalksärendet. Vi bemöter alla de frågor som remissinstanserna skickat in och kompletterar ansökan med bilagor rörande villkorsförslag och vattenhantering, berättar Helene Åhsberg, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

Frågor från kommunerna

När det gäller villkoren för verksamheterna är det bland annat frågor från Östhammars och Oskarshamns kommuner som nu får sitt svar. Kommunerna har haft önskemål om att få specificerat vilken den konkreta påverkan på närmiljön kan komma att bli. Det kan röra allt från exempelvis buller och damning till transporter vid de aktuella byggnationerna och efter att anläggningarna tagits i drift.

– Vi har också gjort kompletteringar kring vattenhanteringen runt Kärnbränsleförvaret. Nya miljökvalitetsnormer för vatten har tagits fram sedan ansökan lämnades in och då väljer vi att beskriva tydligare hur vi tänkt hantera exempelvis spillvatten, dagvatten och lakvatten från bergupplagen, säger Helene Åhsberg.

Ansökningarna kan kungöras

Framöver kommer Mark- och miljödomstolen att fundera på om domstolen vill ha ännu fler kompletteringar. Om så inte är fallet utan ansökan anses vara komplett kommer den att kungöras. Därefter påbörjas ytterligare en remissrunda i själva sakfrågan.

Samtidigt som SKB svarar på frågorna från Mark- och miljödomstolen skickas även ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna utifrån kärntekniklagen och har löpande skickat begäranden om kompletteringar till SKB. Den här gången är det 15 kompletteringsbegäranden som får sina svar.

Omfattande men inte överraskande

Det frågebatteri som SKB nu svarat på har även om det varit omfattande inte innehållit några egentliga överraskningar, enligt Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB:

– Det vi har haft att hantera har varit många intressanta frågeställningar inom ett stort antal ämnesområden. Vi har gjort vårt yttersta för att efter bästa förmåga svara på dem.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 2 april 2013