Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Monica Hammarström, samordnare. Foto: Oscar Engström

EU-samarbete om slutförvarsfrågor

Hallå där, Monica Hammarström, SKB:s samordnare för internationella kontakter och ordförande i styrgruppen för EU:s forsknings- och teknikplattform för kärnavfall, IGD-TP. Ni hade för en tid sedan hade stormöte i Kalmar.

Vad är IGD-TP för något?

Förkortningen står för Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform och är en plattform där elva EU-länder samarbetar kring forskning och teknikutveckling som har med kärnavfallsfrågor att göra. Vi har en gemensam vision som går ut på att senast 2025 ska minst ett slutförvar för använt kärnbränsle finnas i drift i något EU-land. Det var SKB som tillsammans med finska Posiva drog igång arbetet med plattformen 2009 och den har utvecklats successivt och fler länder har gått med.

Hur ska visionen uppnås?

Visionen ska förverkligas genom strategiska satsningar på forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet. Vi har identifierat ett antal nyckelområden, alltifrån långsiktig säkerhet vid geologisk slutförvaring till tekniskt genomförande och hur samhället ska kunna delta i besluts-processen inför ett slutförvar. Vi samarbetar kring flera stora forsknings- och teknikprojekt. SKB deltar till exempel i ett projekt om pluggning av förvarstunnlar, ett annat om buffertens och återfyllnadens egenskaper samt ett projekt omkring egenskaper hos det använda bränslet.

Hur långt har EU-länderna kommit i arbetet med att åstadkomma ett slutförvar i drift senast 2025?

Det är väldigt olika. Egentligen finns det bara två länder, Finland och Frankrike, som i sina tidsplaner anger att de ska ha ett slutförvar i drift senast 2025. I Sverige siktar man på att kunna börja bygga ett slutförvar under 2020-talet, men här pågår nu prövningsprocessen och ärendet ligger hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Bland de övriga länderna är det många som har stött på patrull och fått börja om från början. Men vi tror att om vi kan genomföra aktiviteter som gör att ett slutförvar kan komma igång så underlättar det för övriga länder att komma vidare i sitt arbete också.

Hur kan ni stötta de länder som ligger i startgroparna eller är precis i början av processen mot ett slutförvar?

Det är ett av flera viktiga områden vi vill utveckla inom plattformen. Hittills har vi haft några aktiviteter som handlar om informationsutbyte och nätverkande. Tidigare under 2014 hade vi till exempel en konferens i Manchester som handlade om att överföra kompetens till länder som inte kommit så långt i sina kärnavfallsprogram. Det var 250 personer som deltog och det var mycket uppskattat.

I slutet av november hade ni ett stormöte i Kalmar, vad handlade det om?

Det var en årlig sammankomst som vi kallar Exchange Forum där inte bara ländernas avfallsorganisationer deltog utan även representanter från alla plattformens deltagare som är högskolor, forskningsinstitut, konsultföretag, och andra organisationer som arbetar med kärnavfalls-frågor och stöttar visionen 2025. I Kalmar presenterades arbetet i de olika projekten och vi diskuterade också framtida projekt och aktiviteter.

Vilken betydelse har plattformen för övriga satsningar inom kärnavfallsområdet?

Plattformen var ett viktigt instrument för EU-kommissionen när de tog fram det nya forskningsprogrammet Horizon 2020. Det finns även ett EU-direktiv som säger att alla länder ska ta fram nationella planer för hur det radioaktiva avfallet i respektive land ska tas om hand. I det direktivet hänvisas också till plattformen som då kan fungera som ett stöd för arbetet med dessa planer.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 13 januari 2015