Hem Prövningen av SFR utbyggnad påbörjad

Hallå där …

Helén Segerstedt, projekt SFR Utbyggnad. Foto: Inger Brandgård

Prövningen av SFR utbyggnad påbörjad

Hallå där, Helén Segerstedt, som jobbar med tillståndsprövningen av ansökningarna om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark för SKB:s del.

Vad har hänt sedan ansökningarna lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i slutet av 2014?

Det som har hänt är att Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att man anser att underlaget är tillräckligt komplett för att det ska vara möjligt att granska och därefter skickat ut ansökningarna på remiss. Även Mark- och miljödomstolen har skickat ut ansökningarna på remiss.

Vilka är det som får tycka till då?

Mark- och miljödomstolen, som hanterar prövningen enligt miljöbalken, skickar det till en lite trängre krets. Strålsäkerhetsmyndigheten, som hanterar ansökningarna enligt kärntekniklagen, har gått ut ganska brett och sammanlagt handlar det om ett 30-tal instanser: myndigheter, miljöorganisationer, kommunen, länsstyrelsen och så vidare. Remissinstanserna får yttra sig både om de anser att ansökningarna är kompletta och om själva sakfrågan.

När kommer yttrandena att börja komma in?

Några yttranden har redan kommit, från Kärnavfallsrådet och länsstyrelsen bland annat. Men Strålsäkerhetsmyndighetens remissinstanser har till den 30 september på sig att yttra sig. Myndigheten har också skickat ansökningarna till externa granskare i både Sverige och utomlands. Under hösten kommer de svaren att tas emot och sammanställas av myndighetens egna experter. De skriver sedan ett yttrande till oss där de berättar vilka kompletteringar de vill ha.

Ni hade också ett informationsmöte med Strålsäkerhetsmyndigheten och remissinstanserna nu i maj månad. Vad fick ni för frågor under det mötet?

I första hand var mötet till för att vi skulle förklara hur man hittar i ansökningarna, var står vad och så. Ansökningarna är ju totalt sett på 6 000 sidor så det är en hel del att sätta sig in i. Men vi fick också frågor om den långsiktiga säkerheten, hur vi hanterar osäkerheter i säkerhetsanalysen och hur vi har valt olika klimatscenarier bland annat.

Hur kommer ni på SKB att jobba med tillståndsprövningen av SFR-utbyggnaden framöver?

Hela projektet kommer att bli involverat med att hantera frågor och ta fram svar. Men sedan har vi också en kärngrupp på en handfull personer som jobbar specifikt med tillståndsprövningen. Vi vill se till att vi inte försinkar tidsplanen i onödan utan kan leverera underlag när det efterfrågas.

Vi jobbar också mycket tillsammans med den grupp som sköter tillståndsprövningen av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle (det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark bland annat). Det är viktigt att vi har en samsyn.