Hem Ansökan för SFR är nu inlämnad till SSM

Ansökan för SFR är nu inlämnad till SSM

En stor milstolpe i SKB:s historia nåddes denna vecka, ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, är inlämnad till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR*, är den mest omfattade delen i ansökan.

Arbetet med PSAR har pågått sedan 2016 även om det under senare år har varit mer intensivt. Det är ett betydande arbete som har genomförts dels med uppdaterade analyser och dels med interna säkerhetsgranskningar. Jenny Brandefelt har projektlett arbetet med analysen av säkerhet efter förslutning och sammanfattar arbetet:

Jenny Brandefelt.

— Analyserna är nu uppdaterade med förfinade metoder, data och beräkningar samtidigt som slutsatsen från tidigare analyser ligger fast. Anläggningen är säker både under drift och efter förslutning. Det känns så klart tillfredställande att de uppdaterade analyserna fortsatt visar på en säker anläggning på både kort och lång sikt, säger Jenny.

Ansökan omfattar bland annat PSAR, SUUS**, systembeskrivningar och en avvecklingsplan och är ett viktigt steg i den stegvisa prövningen enligt Kärntekniklagen, KTL. Först efter SSM:s godkännande kan vi påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark.

*PSAR är förkortning av preliminär säkerhetsredovisning.
** SUUS är förkortning av säkerhet under uppförandeskedet.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023