Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

The Stockholm Talks i höst

2 oktober samlar SKB ansvariga för kärnavfallsprogrammen och de berörda myndigheterna i Sverige, Finland och Frankrike till konferensen The Stockholm Talks. Det handlar om att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de tre länder som kommit längst i Europa. Konferensen hålls på Fotografiska i Stockholm. Jenny Rees, samhällskontakter, är den på SKB som håller i arrangemanget.

Vad är syftet med en sådan här konferens?

– Syftet är att vi ska utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi har valt att fokusera på de tre länder som kommit längst med planerna på att etablera slutförvar för högaktivt kärnavfall hittills, Sverige, Finland och Frankrike. Tanken är att representanterna från respektive land ska berätta vilka lärdomar de har dragit och vilka utmaningar som återstår. Det ligger i allas intresse att de här länderna kommer i mål med sina respektive program och kan fungera som draghjälp för andra länder på vägen dit.

Vilka är det som kommer att föreläsa på konferensen?

– Det är SKB:s motsvarigheter i Finland och Frankrike, Posiva respektive Andra. Men dessutom kommer representanter från de ansvariga myndigheterna i alla tre länderna och det är något som vi är särskilt glada över. Även EU finns representerat i form av Ute Blohm-Hieber, chef för EU-kommissionens energidirektorat.

Hur är upplägget för konferensen?

– Det kommer att bli både presentationer, rundabordssamtal och tillfälle till frågestunder. När det gäller myndigheterna vill vi särskilt att de ska beskriva hur granskningen och tillståndsprövningen av ett slutförvar för högaktivt avfall går till.

Fakta

Program för The Stockholm Talks internationella konferens

2 oktober 2013

Moderator är Carlos Rojas, medgrundare och vd för MIKLO forskningsinstitut

PASS 1:

08.00 Registrering och frukost

09.00 Konferensen öppnas.
Christopher Eckerberg, vd Svensk Kärnbränslehantering AB

09.15 Kärnavfallsfrågan på EU-agendan. Bakgrunden till EU-kommissionens direktiv, situationen i medlemsstaterna och status på medlemsstaternas arbete med Kärnavfallsdirektivet.
Ute Blohm-Hieber, chef för DG ENER-D.2 (EU-kommissionens energidirektorat)

10.00 Det svenska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Saida Lâarouchi Engström, direktör Svensk Kärnbränslehantering AB

10.30 Det franska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Francois-Michel Gonnot, ordförande för det statligt ägda Andra med ansvar för kärnavfallshanteringen i Frankrike

11.00 Kaffepaus

11.30 Det finska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Timo Äikäs, expert på Posiva Oy, som ägs av de finska kraftbolagen och har ansvaret för kärnbränslehanteringen i Finland.

12.00 Rundabordssamtal med ansvariga för kärnavfallsprogrammen i Sverige, Finland och Frankrike

12.45 Lunch

PASS 2

13.45 Granskningen av det finländska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Jaakko Leino, chef för Nuclear Waste Safety Assessment, Nuclear Waste and Material Regulation at the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (finska Strålsäkerhetscentralen, STUK)

14.15 Granskningen av det franska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Fabien Schilz, chef för avdelningen Waste, Research Facilities and Fuel Cycle Facilities Departement, på franska strålsäkerhetsmyndigheten (ASN)

14.45 Kaffepaus

15.15 Granskningen av det svenska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Johan Anderberg, chef för avdelningen radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

15.45 Rundabordssamtal med ansvariga myndigheter för strålsäkerhet i Sverige, Finland och Frankrike

16.30 Insikter från dagens diskussion och sammanfattning

17.00 Konferensen avslutas med efterföljande mingel

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 3 september 2013