Den avslutande förhandlingsveckan hölls i Stockholm. Foto: SKB.

Miljöprövningen är avslutad

Den fem veckor långa miljöprövningen av Kärnbränsleförvaret i Mark- och miljödomstolen avslutades i Stockholm torsdagen den 26 oktober.

Under förhandlingens tidigare veckor har domstolen ställt ett antal frågor till SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och övriga parter. Både måndag och tisdag ägnades åt att ge svar på dessa frågor. Det gällde bland annat hur SKB ser på de parallella prövningarna enligt miljöbalken (MB) och kärntekniklagen (KTL), kopparkorrosion samt om långsiktig säkerhet har bäring på prövningen avseende påverkan på riksintresset naturvård, Natura 2000-områden och artskydd.

Parallella prövningar

Motparterna fick möjlighet att replikera på SKB:s presentationer. SSM:s bedömning när det gäller de parallella prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen, är att prövningen enligt miljöbalken avser övergripande frågor medan den prövning som sker enligt kärntekniklagen är mer inriktad på säkerhetsfrågor. SSM tog också upp det stegvisa förfarandet med ökad detaljnivå för varje steg.

Under tisdagen var det SSM:s tur att svara på de frågor som domstolen ställt under tidigare förhandlingsveckor. SSM redovisade en sammanställning för Kärnbränsleförvaret, som SKB behöver lämna underlag till vid en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

Skyddsåtgärder och villkor

SKB redovisade uppdaterade förslag till skyddsåtgärder, villkor, bemyndiganden och åtaganden som vid det här laget blivit en omfattande katalog. SKB:s ombud poängterade att det inte är villkor för tillåtligheten, det är villkor för tillstånd.

Motparter fick möjlighet att replikera på SKB:s uppdaterade förslag till villkor. Kommunerna och myndigheterna är positiva till SKB:s föreslagna villkor och åtagande. Endast mindre förslag på justeringar och förtydliganden framfördes.

Skyddade arter

SKB redovisade även den samlade bedömningen rörande påverkan på skyddade arter och Natura 2000-områden samt behov av dispens. SKB:s slutsats är att den sökta verksamheten inte bedöms kunna påverka miljön i något Natura 2000-område på något betydande sätt. SKB anser att riksintresset för naturvård och riksintresset för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall kan samexistera och att den sökta verksamheten inte kommer att ge upphov till påtaglig skada på naturvärden. SKB:s bedömning är också att den sökta verksamheten inte kommer att negativt påverka bevarandestatusen för någon art som omfattas av artskyddsförordningen, därför föreligger det skäl för dispens.

Slutplädering

Sista förhandlingsdagen inleddes med att SKB och SSM svarade på återstående frågor från rätten. Därefter var det dags för slutplädering. Först ut var SKB, därefter motparterna.

Sammanfattningsvis kan sägas att Oskarshamns kommun, SSM och övriga myndigheter upprepar att de tillstyrker att tillåtlighet kan lämnas enligt miljöbalken. Östhammars kommun lämnar slutgiltigt besked efter folkomröstningen. Båda kommunerna framhåller att villkoren är av stor betydelse för dem redan nu eftersom de ska yttra sig i tillåtlighetsfrågan till regeringen. Båda kommunerna anser att SKB bemött och tillmötesgått majoriteten av de synpunkter som kommunerna har framfört.

Domstolen avslutade den fem veckor långa förhandlingen med att informera om att deras yttrande till regeringen kommer att lämnas den 20 december 2017 men att de kan komma att senarelägga beskedet om domstolen behöver mer tid. När regeringen fattat beslut om tillåtlighet går ärendet tillbaka till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Senast granskad: 27 oktober 2017