SKB:s representanter på plats i förhandlingssalen i Nacka. Foto: SKB.

Så var första förhandlingsveckan

Den 5 september inleddes huvudförhandlingen i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet.

Mark- och miljödomstolen öppnade förhandlingen med att gå igenom formalia och praktiska angelägenheter för förhandlingen. Därefter gicks förhandlingsordningen igenom och SKB framställde samtliga yrkanden i målet. SSM, övriga myndigheter och Oskarshamns kommun tillstyrkte målet, miljöorganisationerna avstyrkte och Östhammars kommun inväntar sin folkomröstning innan de ger sitt svar. Flera parter uttryckte också önskan om att få en del frågor utredda under förhandlingen. Frågor som SKB kommer att svara på i enlighet med förhandlingsordningen.

SSM redogjorde för bestämmelser enligt lagen om kärnteknisk verksamhet och prövningsförfarandet enligt kärntekniklagen. SKB beskrev sitt uppdrag, syftet med den sökta verksamheten samt ansökans omfattning och avgränsningar.

Under dag två i förhandlingen inledde SKB med att redogöra för KBS-3-metoden och andra studerade metoder. Därefter presenterades lokaliseringsarbetet som sedermera ledde till valet av Forsmark som plats för Kärnbränsleförvaret och Oskarshamns för inkapslingsanläggningen. Dagen avslutades med att SKB redogjorde för säkerhet efter förslutning och hur säkerhetsanalysen visar att SKB kan bygga ett säkert kärnbränsleförvar.

Motparter framförde synpunkter

Under torsdagen framförde SSM, och ett antal motparter sina synpunkter och yrkanden. SSM inledde dagen med en grundlig redogörelse av deras granskning av metodval, platsval och säkerhet efter förslutning, samt principerna för hur de kommit fram till bedömningen att SKB har förutsättningar att bygga ett säkert slutförvarssystem. Därefter höll Östhammars kommun ett kortare framförande om sin roll i prövningen. Resterande del av dagen fanns utrymme för övriga motparter att framföra sina synpunkter på SKB:s metodval, platsval och säkerhetsanalys.

Vid förhandlingsveckans sista dag fortsatte motparterna att redovisa sina synpunkter. Flera miljöorganisationer hade begärt talartid och framförde sina ståndpunkter. Några av dem hade med sig internationella talespersoner vilket betyder att tolk krävdes under delar av dagen. Sammanfattningsvis blev det en dag som handlade om strålning, kopparkorrosion och djupa borrhål. På måndag kommer SKB ge replik på samtliga inlägg.

Senast granskad: 8 september 2017