Syn på Mellanlagret för använt kärnbränsle. Foto: SKB.

Oskarshamnsvecka med syn

Ungefär 70 personer var på plats på Forum i Oskarshamn när huvudförhandlingens tredje vecka inleddes i måndags eftermiddag. SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga myndigheter, kommunerna, miljörörelsen och båda lokaltidningarna var representerade.

En stor del av eftermiddagen ägnades åt förhandlingsteknisk formalia och grundläggande klargöranden för hur prövningen skulle genomföras. Domstolen ställde ett antal frågor till parterna, SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som de vill ha svar på under förhandlingens sista vecka. SKB:s ombud presenterade samtliga yrkanden, med särskilt fokus på de yrkanden som kopplar till Clab/Clink samt redogjorde för KBS-3-systemet och de anläggnngar som ingår i prövningen.

Under tisdagen redogjorde SKB för verksamheten på Clab och Clink samt miljökonsekvensbeskrivningen för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle. SKB:s ombud presenterade därefter villkorsförslag och åtaganden för verksamheten vid Clab/Clink.

Motparter gavs sedan möjlighet att redovisa synpunkter på SKB:s redogörelser. De som inte var med under förhandlingen i Stockholm kunde lämna synpunkter på hela ansökan.

Kommunen vill ha preciseringar

Oskarshamns kommun redovisade sina synpunkter på SKB:s villkorsförslag där de anser att vissa preciseringar behövs samt att villkoren bör vara satta så tydligt som möjligt innan kommunen ska yttra sig till regeringen. De avslutade med att förtydliga att Clab är ett mellanlager och att kommunen är angelägen om att få till en slutlig förvaring för det använda kärnbränslet.

SSM redovisade hur deras granskning av SKB:s ansökan har gått till samt att granskningen visar att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven kopplade till respektive yrkande i ansökan enligt kärntekniklagen. För utökad lagring i Clab, utformning och uppförandet av inkapslingsdelen samt sammanslagning av de båda delarna till Clink. De tillstyrker därför miljöbalksansökan. De påminde om den stegvisa prövningen som kommer att ske efter det att regeringen gett tillåtlighet enligt kärntekniklagen. De framförde att SKB behöver komma in med mer detaljerade planer i kommande steg. SSM redogjorde också för sina synpunkter på SKB:s villkor.

Milkas upprepar att de avstyrker SKB:s ansökan. MKG/Naturskyddsföreningen betonar att Clab har en lång livslängd och att en förlängd mellanlagring på Clab inte medför risk för människa och miljö. Om Clab inte skulle räcka till anser MKG att det är möjligt för SKB att använda sig av torr mellanlagring. MKG menar därför att det inte är akut med att ge tillstånd för ett slutförvarssystem och påminner om att de avstyrker ansökan. Även Sero förordar torr mellanlagring.

Länsstyrelsen i Kalmar, lämnade in ett nytt skriftligt yttrande där de hade en del juridiska synpunkter på villkoren.

Besök på anläggningarna

Under onsdagen och torsdagen var det syn vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn, Mark- och miljödomstolen tillsammans med representanter från SSM, kommunen, länsstyrelsen och miljöorganisationerna, inledde synen med ett besök på Clab där de fick se hur transportbehållare tas in i anläggningen, kyls ner och hur bränsleelementen lastas om till förvaringskassetter som sedan hissas ner till förvaringsbassängerna. Därefter visades platsen där inkapslingsdelen kommer att byggas samt hur SKB tänker lösa hanteringen av dagvatten för Clab/Clink.

Vid besöket i Äspölaboratoriet berättade SKB bland annat om berget som barriär och Äspöberget i förhållande till Forsmarksberget. Deponeringsmaskinen och deponeringshål visades, samt ett antal experiment. Ovan jord besöktes Bentonitlaboratoriet. På Kapsellaboratoriet informerades det om tillverkning av kapslar, svetsmetoden (Friction stir welding) samt förstörande och oförstörande provning.

Förhandlingen fortsatte därefter med en sammanfattning av samtliga syner. SKB redovisade svar på frågor som ställdes under synerna, detta på begäran av domstolen eftersom det är viktigt att frågor med bäring på prövningen ställs så att samtliga syndeltagare kan höra frågan och ta del av svaret.

Veckan avslutades med en kort replik på villkorsfrågorna, dessa återkommer SKB till under slutveckan i Stockholm.

Senast granskad: 6 oktober 2017