Inför inlämnandet av ansökningarna om tillstånd att få bygga Kärnbränsleförvaret hölls ett stort antal samrådsmöten i Östhammars kommun. Här ett möte i Simundö gamla skola. Foto: Lasse Modin

Samråd om använt kärnbränsle

Samråd om använt kärnbränsle

Att hålla samråd med berörda parter är ett lagkrav. SKB har hållit ett stort antal samrådsmöten inför ansökningarna om mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle (KBS-3-systemet).

I underlaget till ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen om mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle (2011) ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den redogör för vilka konsekvenser verksamheten kan få för människa och miljö samt hur dessa kan förhindras och begränsas. Miljökonsekvensbeskrivningen togs fram i samråd med berörda parter.

Under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen hölls ett stort antal samrådsmöten där allmänheten samt representanter för berörda organisationer, kommuner, länsstyrelser och myndigheter deltog.

Östersjöländer kontaktades

Samråd har dessutom hållits med länderna runt Östersjön enligt Esbokonventionen. Detta eftersom slutgiltigt omhändertagande av använt kärnbränsle kan antas medföra en gränsöverskrivande miljöpåverkan. Det var Naturvårdsverket som inbjöd till detta samråd. Ett avslutande samrådsmöte och skriftligt samråd återstår.

Totalt hölls cirka 60 samrådsmöten och drygt 3 000 frågor och synpunkter inkom. Samtliga avslutade samråd är dokumenterade dels i form av protokoll från varje möte, dels i samrådsredogörelser. Frågor och svar från samråden har också samlats i sju årsböcker.

Samråd om mellanlagring

Med anledning av SKB:s tillägg av ett yrkande om utökad kapacitet för mellanlagring i Clab genomfördes i slutet av år 2014 även ett allmänt samrådsmöte och skriftligt samråd. Därefter kompletterades MKB:n.

Inflytande över undersökningar

Under de platsundersökningar som SKB genomförde i Östhammars och Oskarshamns kommuner hölls också samråd med berörda myndigheter, enligt ett särskilt regeringsbeslut. Kommunerna fick efter en tid en observatörsroll. Målsättningen var att parterna skulle ha inflytande över undersökningarnas omfattning och utförande. Sammanlagt hölls 23 protokollförda möten.

Senast granskad: 28 april 2015