HemProjekt för framtidenKärnbränsleförvaretVåra ansökningarAnsökningshandlingarnaAnsökan om vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsleförvaret

Ansökan om vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsleförvaret

SKB har arbetat vidare med den närmare planeringen av Kärnbränsleförvarets utformning och utvecklat de olika anläggningsdelarnas tekniska utformning. SKB har under det arbetet identifierat vissa åtgärder och verksamheter som hittills inte ingått i tillståndsprövningen och därmed inte omfattas av Tillåtlighetsbeslutet i KBS-3-målet som regeringen meddelade i januari 2022. Under tillståndsprövningens gång har även remissmyndigheterna och mark- och miljödomstolen lyft särskilda tillståndskrav enligt miljöbalken. Mot bakgrund av detta har SKB beslutat att ansöka om tillstånd till följande åtgärder och verksamheter:

  • Deponering av upp till 1 800 000 ton inert avfall.
  • Uppförande och drift av en anläggning för betongtillverkning med en produktion om upp till 75 000 ton betong per år.
  • Att i samband med schaktningsarbeten för Kärnbränsleförvarets ovanmarksdelar bortleda inläckande grundvatten i schakter.
  • Vattenverksamhet vid anläggande av ledning i vattenområde, grävning, reglering av.

Därutöver framför SKB ett yrkande till tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken att bedriva planerade verksamheter med eventuell påverkan på det närliggande Natura 2000-området Storskäret för det fall den prövningen inte kan göras i KBS-3-målet.

Senast granskad: 30 juni 2023