Esbo-samråd om utbyggnad av SFR

Läsanvisning

I underlaget för samråd enligt Esbokonventionen om utbyggnad och fortsatt drift av SFR (Slutförvaret förkortlivat radioaktivt avfall) ingår följande dokument:

  • A. MKB (Miljökonsekvensbeskrivning, december 2014)
  • B. Sammanställning av yrkanden i mål M7062-14
  • C. SFR-U K:14 Övergång från hela till segmenterade reaktortankar

Miljökonsekvensbeskrivningen i ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR lämnades in i dec 2014, se dokument A. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har därefter kompletterats vid ett antal tillfällen. I oktober 2017 gjorde SKB ett förtydligande av yrkandet gällande maximal volym låg- och medelaktivt avfall för slutförvaring i SFR. I maj 2017 återkallades yrkande om tillstånd till mellanlagring av långlivat avfall i SFR. Vidare justerades yrkande om dispens enligt artskyddsförordningen då SKB inte längre avser anlägga ett nytt tunnelpåslag och ny tunnel från marknivå ner till förvarsnivå i befintlig anläggning.

Detta är en följd av att SKB och reaktorinnehavarna har beslutat att reaktortankarna inte längre ska tas ner hela i slutförvaret utan segmenteras på kärnkraftverken innan slutförvaring i SFR. En sammanställning av yrkanden i ansökan enligt miljöbalken finns i dokument B. De förändringar och konsekvenser som övergången från hela till segmenterade reaktortankar innebär redovisas i dokument C.

Senast granskad: 26 januari 2018