Dags för miljöprövning till hösten

Drygt sex år har gått sedan SKB ansökte hos Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Efter en rad remissrundor och många kompletteringar är det nu äntligen dags för vår ansökan att tas upp till förhandling i Mark- och miljödomstolen.

Huvudförhandlingen i domstolen kommer att pågå under fem veckor på tre olika platser med start i september. Det som ska prövas i är hela slutförvarssystemet – från mellanlagringen av bränslet i Clab och hur bränslet kapslas in till hur det ska fungera tillsammans med de andra barriärerna i slutförvaret under mycket lång tid.

För att hantera miljöprövningen har SKB anlitat Mannheimer Swartling advokatbyrå – som är specialiserade på miljörätt och tillståndsprövningar – som juridiska ombud.

Advokat Per Molander. Foto: SKB.

– SKB:s miljöprövningsmål är stort och rör en mängd juridiska, tekniska och naturvetenskapliga frågor. Målet gäller ett helt system för hur man ska slutförvara använt kärnbränsle och omfattar anläggningar i både Oskarshamn och Östhammar, berättar advokat Per Molander, som är ett av ombuden på byrån.

Kan jämföras med Slussenmålet

När det gäller omfattning är det här det största målet som hittills prövats i Sverige. Om man ska jämföra det med något annat så är det prövningen av den nu pågående ombyggnaden av Slussen i Stockholm och Mälarens omreglering.

– Prövningen av SKB:s mål har tagit fem–sex år och kommer att ta ytterligare några år innan den är klar. Många kompletteringar har gjort att det finns ett omfattande prövningsunderlag och målet innefattar många svåra frågor. Sen är det också speciellt eftersom tillåtlighetsfrågan (ja eller nej till det här) ska avgöras av regeringen. Domstolen bereder målet men det är regeringen som beslutar. Det är ovanligt, säger Per Molander.

Alla är välkomna

Den här prövningen är mycket viktig eftersom SKB vill bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och finnas i kommunen under mycket lång tid. Det är också viktigt att få en lösning i slutförvarsfrågan. Men det är många som är berörda och har rätt att vara ”part i målet”, till exempel närboende, myndigheter, miljöorganisationer med flera. Och huvudförhandlingen är öppen för alla. Man behöver inte ens förhandsanmäla sig utan kan komma och gå som man vill, så länge det finns plats.

– Det är en rättegångssal där domstolen håller i förhandlingen och fastställer hur allt ska gå till, men alla som vill kan begära ordet och säga vad de tycker. Sen är det domstolen som värderar vad de anser är viktigt, säger Per Molander.

Så här går det till under huvudförhandlingen

Domstolen representeras av sex ledamöter, inklusive ordföranden, vilket är två mer än brukligt. Tre advokater för SKB:s talan under huvudförhandlingen. De leder SKB:s delegation och framställer yrkanden och villkorsförslag. Till sin hjälp har de en stor grupp av medarbetare från SKB och externa konsulter som kommer att presentera SKB:s ansökan i olika delfrågor.

Efter SKB:s presentationer får myndigheter, miljöorganisationer, närboende och övriga tillfälle att kommentera och redovisa sin syn på den aktuella frågan.

Den som vill ställa frågor till SKB får begära ordet hos domstolen. Domstolen ger därefter SKB tillfälle att besvara frågan. SKB:s svar kan ges direkt eller vid ett senare tillfälle under förhandlingen lite beroende på frågans karaktär och hur vi ligger till i förhållande till domstolens tidsplan för förhandlingen.

Senast granskad: 10 juli 2017