Så går huvudförhandlingen till

Vad är en huvudförhandling?

Det är domstolen som håller huvudförhandling, HUF. Den är ett led i domstolens beredning av målet och kompletterar det skriftliga processmaterialet, det vill säga ansökningshandlingar, kompletteringar, yttranden med mera.

Parterna får i huvudförhandlingen tillfälle att förklara, utveckla och argumentera inför domstolen. Domstolen i sin tur kan genom aktiva frågor klargöra otydligheter och höra parternas argumentation.

Lokalen blir en rättegångssal, det vill säga att rättegångsbalkens regler om ordning med mera gäller och det är förbud mot bildupptagning.

Huvudförhandlingen inklusive syn, som innebär besök på platserna och våra anläggningar, är som huvudregel offentlig. I vårt ärende krävs dock föranmälan för syn.

Vilka är aktörerna?

Domstolen består normalt en lagfaren domare (ordförande), ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter.

Övriga aktörer är

  • Sökanden, det vill säga SKB
  • Centrala myndigheter
    • Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten med flera.
  • Regionala myndigheter, i vårt fall Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • Kommuner, i vårt fall kommunstyrelser respektive miljönämnder i Östhammar.
  • Närboende och annan allmänhet
  • Ideella organisationer och andra intressegrupper
    • Naturskyddsföreningen/Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS), Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (Sero) med flera.

Inför en HUF

Det är domstolen som bokar tid och plats för HUF:en efter avstämning med sökanden och huvudaktörerna. De tar också fram en förhandlingsordning, som anger i vilken ordning frågor ska avhandlas och preliminära tidpunkter.

Domstolen har gett oss möjlighet att ordna lokal, stå för tekniken och komma med förslag till förhandlingsordning. Dessutom har alla parter fått ge synpunkter på förhandlingsordningen och svara om och med hur många personer man kommer att delta med angivande av begärd/önskad talartid på specificerade programpunkter. Detta är ovanligt men eftersom detta är en lång prövning har domstolen varit väldigt måna om att ha en god planering för att underlätta genomförandet av huvudförhandlingen utan att det drar ut på tiden.

Under en HUF

Domstolen leder förhandlingen och sökanden inleder varje punkt med en ”sakframställning”. Tre advokater, våra miljöjurister från Mannheimer Swartling Advokatbyrå, för SKB:s talan. De leder SKB:s delegation och framställer yrkanden och villkorsförslag. Till sin hjälp har de en stor grupp av medarbetare från SKB och externa konsulter som kommer att presentera SKB:s ansökan i olika delfrågor.

Domstolen kan ställa frågor under SKB:s presentationer men motparter ges möjlighet att ställa frågor till SKB först efter SKB:s presentationer. Därefter får motparter tillfälle till egen ”sakframställning” och redovisning av egna villkorsförslag.

Detta följs av replik från sökanden, som kan ske direkt eller vid senare tillfälle beroende på frågans art, och eventuellt fler frågor och tillfälle för sammanfattning innan man går vidare till nästa punkt.

Efter en HUF

Om det efter huvudförhandlingen finns kvarstående öppna frågor blir det en fortsatt kort skriftväxling. I vissa fall kan det även bli fortsatt eller ny huvudförhandling.

Domstolen lämnar sedan sitt yttrande till regeringen. Detta sker normalt inom två månader efter avslutad HUF, men vid synnerliga skäl kan det också ta längre tid.

Detta följs av regeringens handläggning. De tar också in yttranden från kommunfullmäktige i Östhammar innan de fattar beslut i tillåtlighetsfrågan.

Därefter sker fortsatt handläggning hos Mark- och miljödomstolen, som sedan meddelar dom med villkor (och eventuella delavgöranden).

Eventuella överklaganden av Mark- och miljödomstolens domar och slutliga beslut i ansökningsmål ska göras till Mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor från den dag då domen/beslutet meddelades.

Senast granskad: 2 september 2019